Autor 13631 vizualizări


Art. 1. Anul şcolar pentru toate liceele şi gimnaziile începe la 1
septembrie cu ceremonia religioasă obişnuită [.].
Art. 17. Spre a da probă de o cultură mai distinsă, şcolarii vor veni la
şcoală totdeauna curaţi, spălaţi, pieptănaţi [.].

Art. 20. Pentru fiecare oră sau lecţiune şcolarii îşi vor aduce totdeauna
cărţile, caietele, hârtia şi celelalte necesare pentru învăţătură, acestea le
vor păstra totdeauna curate, nerupte, nemânjite şi în bună stare. Alte cărţi
netrebuincioase pentru lecţiunile clasei, nu numai că nu vor fi tolerate, ci şi
confiscate.
În timpul lecţiilor şcolarii vor păzi cea mai adâncă tăcere şi linişte şi vor
fi cu cea mai mare atenţiune la explicaţiile sau întrebările profesorului.
Zgomotul, şoptirea sau orice altă dezordine sunt sever oprite. [.]
Art. 24. [.]. După ieşirea profesorului din clasă nici unui şcolar nu îi este
permis a mai rămâne prin clasă ori pe galerie sau în curte. [...].
Art. 34. Timpul, afară din şcoală, sunt datori şcolarii a-l întrebuinţa în
învăţarea lecţiilor, în lucrări scripturistice, precum:versuri, teme,
compoziţii şi alte ocupaţii privitoare la studiile clasei în care se află;şi
numai după îndeplinirea datoriilor şcolare ce sunt pentru un şcolar mai
presus şi mai înainte de toate, se vor putea ocupa şi cu citirea de cărţi
recomandate de profesori. [.]
Art. 47. Cea mai gravă culpă a şcolarilor se consideră nesupunerea ce ar
cuteza să arate profesorilor [.].
Art. 50. Este strict interzis şcolarilor de a scrie sau a desena pe pereţii,
uşile sau ferestrele şi mobilele şcolii [...]. Contravenitorii sunt supuşi la
plata reparaţiei şi după împrejurări şi la altă pedeapsă. În cazul în care nu
se va putea descoperi culpabilul stricător, toată clasa va fi solidară.
Art. 51. Nu este permis şcolarilor a purta haine extravagante.[.]. Art. 56.
Nu este permis şcolarilor a vizita baluri publice, cafenele, taverne [.]. nici
chiar cu părinţii lor;promenadele şi grădinile publice le vor putea vizita
însoţiţi de părinţi
[.].
Art. 57. Jocuri de cărţi, biliard sau orice alt joc de hazard, care răpesc
timpul şi banii este strict oprit.
Art. 58. Mersul la teatru va fi permis şcolarilor numai când vor fi însoţiţi
de părinţi sau corespondenţii lor, şcolarilor diliginţi1 le va fi permis să
meargă la teatru în unele zile de sărbătoare cu autorizaţia directorului şi
împreună cu un pedagog al internatului.
Art. 59. Fumatul este strict oprit atât în locuri publice cât şi acasă şi cu
atât mai mult împrejurul şi înăuntrul şcolii.[.]
Art. 63. Nu este în nici un mod permis şcolarilor de a scrie articole
pentru jurnale, fie politice, fie literare. [.]
Art. 69. Puniţiunile [pedepsele] care după gravitatea lor se vor aplica
şcolarilor sunt:admoniţiunea sau mustrarea;[.], arestul sau închisoarea în
gimnaziu sau liceu, gonirea provizorie sau definitivă din liceu sau din
gimnaziu;gonirea din toate liceele sau gimnaziile ţării. [.]
Art. 72. Închiderea în arestul liceului sau gimnaziului se va pronunţa de
director, după gravitatea cazului, pentru un timp de la o oră până la 24 cel
mult. Închiderea nu se va putea aplica decât pe timp de ziuă. Arestantului
nu îi va fi permis a i se aduce de mâncare;i se va da însă hârtie şi
rechizitele de scris spre a copia dintr-o carte un număr determinat de

pagini. La cazul în care nu a îndeplinit această impunere i se va prelungi
arestul. [...].
Art. 115. În toate oraşele unde vor fi două sau mai multe licee, ori
gimnazii şi licee, se va ţine la sfârşitul fiecărui an şcolar, îndată după
distribuirea premiilor, un concurs între şcolarii premiaţi ai acelor gimnazii şi
licee ale oraşului. [.]
Art. 119. Vacanţe pentru licee şi gimnazii vor fi:
1.Vacanţa de la finele anului şcolar, care va începe la 1 iulie şi va ţine
până la finele lui
august.
2. La Crăciun 8 zile din ajunul Naşterii Domnului până la 2 ianuarie.
3. La Paşti 15 zile, de la Duminica Floriilor până la Duminica Tomii.
4. Toate duminicile de peste an.
5.Sărbătorile împărăteşti şi ale altor sfinţi, care sunt:Naşterea Maicii
Domnului la 8
septembrie;Înălţarea Sfintei Cruci la 14 septembrie;Sfântul Dimitrie la 26
octombrie;Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavril la 8 noiembrie;Intrarea în biserică a Maicii
Domnului la 21
noiembrie;Sfântul Nicolae la 6 decembrie;Botezul Domnului, 6 ianuarie;
Sfântul Ioan
Botezătorul la 7 ianuarie;Sfinţii Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigore
Teologul şi Ioan Hrisostom
la 30 ianuarie;Întâmpinarea Domnului la 2 februarie;Buna-Vestire la 25
martie;Sfântul
George la 23 aprilie;Înălţarea Domnului la 40 de zile după Paşte;Sfinţii
Împăraţi Constantin
şi Elena la 21 mai;Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul la 24 iunie.
Afară de acestea va mai fi vacanţă în zilele de sărbători
naţionale.[.]. (Bujoreanu, p. 1858-1864)

Sursa:Bogdan Murgescu (coord.), Istoria Romaniei in texte, Bucuresti, 2001, pp. 270-72.