„Niciunul dintre compatrioţii noştri nu are un stră-străbunic dac de care să-şi amintească”

Interviu realizat cu Zoe Petre

Autor: Zoe Petre | 71993 vizualizări

„Moştenirea“ geto-dacă a devenit pentru mulţi egală cu mândria de a fi român. Exagerările voite din perioada Epocii de Aur şi nu numai nu doar că au prins rădăcini adânci în mentalul colectiv, dar au făcut ca în concepţia comună naţionalismul românesc să fie strâns legat de o populaţie a cărei moştenire o „păstrăm“, semnificativ diluat, în ADN-ul nostru. E foarte greu azi să vorbeşti destins despre daco-geţi. Toate frustrările şi neîmplinirile timpului prezent şi-au găsit în istoria dacilor o periculoasă alinare. Istoricii şi antropologii descriu acest fenomen ca nostalgia paradisului pierdut sau mitul Vârstei de aur (un spaţiu geografic şi temporar plasat la începuturi, în care totul a fost exact cum nu mai este astăzi). Realităţile istorice sunt ignorate şi adesea nu vrem să cunoaştem răspunsul la întrebări fireşti, precum „ce ştim despre daci sau ce legătură au ei cu România de azi“... Iată o întrebare la care încearcă să răspundă profesorul şi istoricul Zoe Petre

Putem să îi socotim pe daci strămoşii noştri?

Desigur, cu condiţia să acceptăm un sens mai degrabă simbolic al noţiunii de strămoş. Vreau să spun că niciunul dintre compatrioţii noştri de azi nu are un stră-străbunic dac de care familia lui să-şi amintească, cum nu are de altfel niciun străbunic roman cunoscut de bunicii lui; în schimb, oricare dintre noi poate avea un străbunic pe care familia l-a ţinut minte, şi care să fi fost grec, ungur sau armean: eu am avut o străbunică grecoaică de la Tulcea şi o bunică austriacă. Cu toate astea, eu sunt româncă, iar dacii şi romanii sunt strămoşii istorici ai poporului român. Comunitatea vorbitorilor de limbă română din aria Dunării de Jos şi a Munţilor Carpaţi îşi are originea într-o relaţie interculturală ai cărei principali factori în Antichitate au fost pe de-o parte o ramură a tracilor de la nord de Balcani, şi pe de alta – latinofonii stabiliţi aici după cucerirea Daciei de către Traian. Dacii sunt strămoşii noştri tot aşa cum sunt celţii de pe teritoriul actual al Franţei şi sudului Belgiei, împreună cu vorbitorii de limbă latină instalaţi acolo după cucerirea Galliei de către Caesar.

Ca şi în cazul gallilor asimilaţi în masă de vorbitorii de limbă latină, şi în aria cândva locuită de daci şi de geţi, limba latină s-a impus foarte repede, astfel că azi, şi noi, ca şi francezii, vorbim o limbă romanică – adică o limbă descinzând din limba latină vorbită de locuitorii Imperiului roman.

„Nu ştiu dacă v-aţi gândit vreodată că noi scriem latineşte, dar citim în slavonă”

Această limbă a evoluat în timp, atât în funcţie de propriile caracteristici, cât şi asimilând influenţe venite de la alte neamuri care s-au instalat în arealul lingvistic la care ne referim: în cazul Dunării de Jos[1], influenţele cele mai consistente sunt cele slave, din perioada de migraţie a slavilor către Peninsula Balcanică, dar mai ales din secolele îndelungate în care limba slavonă a fost limba de cult şi limba cancelariilor voievodale şi la nord de Dunăre, lăsând urme vizibile atât în fonetism, cât şi în vocabular. Acestor influenţe li se adaugă şi altele, minore, provenind de la migratori türcici sau germanici, ori de la neamurile vecine.

Este totuşi de semnalat faptul că toate aceste influenţe post-romane rămân la suprafaţă, iar limba română are constant o structură gramaticală în întregime latină. Ar fi de amintit multe amănunte interesante în această privinţă. Mă limitez la unul singur, care mi se pare dintre cele mai elocvente pentru natura şi particularităţile influenţelor slave în limba română: nu ştiu dacă v-aţi gândit vreodată că noi scriem latineşte – de la scribo-scribere, verbul latin care desenează actul de a nota în scris – dar citim în slavonă – de la verbul читать. Asta înseamnă înainte de toate că scrisul a continuat să fie practicat de daco-romani, dar şi că influenţa slavonă s-a exercitat mai ales prin intermediul liturghiei, care e prin excelenţă citită în veacul de mijloc.

Din idiomul daco-moesic, limba română a moştenit probabil unele fonetisme şi un număr foarte mic de cuvinte, mai puţin de 200. Dar, dintre acestea, trebuie să le remarcăm pe cele care se referă nu numai la nume de locuri şi mari ape curgătoare – Olt, Mureş – ci şi pe cele care desemnează instituţii fundamentale ale înrudirii, proprietăţii rurale libere şi transmiterii ereditare a acesteia – vatră, moş, moşie, moştenire, copil – dovedind astfel că războaiele dacice se încheiaseră cu decapitarea, nu cu exterminarea comunităţilor locale de daci şi geţi. Seria derivatelor de la moşmoşie, moştenire, moşnean – ori un cuvânt ca vatră, indisolubil legat de sacralitatea spaţiului domestic, atestă dăinuirea unor comunităţi rurale structurate, a proprietăţii funciare private şi a regulilor de transmitere a acesteia, chiar şi după ocuparea teritoriului şi probabila decimare a aristocraţiei sacerdotale şi războinice din noua provincie.

Înainte de a merge mai departe, trebuie să fac o observaţie: actualul teritoriu al României, precum şi ariile învecinate de la vest, est şi sud, au fost populate înainte de cucerirea romană nu doar de daci, ci şi de geţi. Încă de la Tocilescu şi Pârvanxe "Pârvan" \i, s-a considerat, explicit sau implicit, că afirmaţia lui Pliniu cel Bătrâxe "Plinius cel Bătrîn" \in, după care Dacixe "Daci"ar fi numele latin al neamului pe care grecii îl numeau Getaixe "Getai"este adevărata, dacă nu cumva chiar unica explicaţie a dublului nume purtat de autohtonii din ţinuturile carpato-dunărene, drept care aceştia au fost numiţi, în toate limbile moderne, „geto-daci”. Paradigmatic, opera fundamentală a lui Pârvan poartă titlul Getica şi subtitlul O proto-istorie a Daciei.

Retorica naţional-comunistă a extras din această terminologie tema unităţii de nezdruncinat, pe care a declinat-o în cele mai diverse variante de spaţiu şi timp, conferind sistematic surselor arheologice o determinare etno-istorică subsumată acestei obsesive unităţi geto-dace şi interzicând brutal orice discuţie în jurul celor două nume antice.

Geţii, în ţinutul dinspre gurile Dunării, dacii, în regiunile dinspre Pannonia

Mircea Eliadexe "Eliade" \ieste unul dintre foarte puţinii savanţi care nu doar că acceptă să opereze cu două entităţi etnice distincte, ci construieşte, pe temeiul acesteia, o nouă lectură a istoriei lor, presupunând că daciixe "dacii"reprezentau la origine o confrerie iniţiatică de războinici. Numele pe care îl purtau, Dacixe "Daci", Daoi, poate şi Daha, s-ar explica etimologic pentru Eliade în relaţie cu i-e *dhau - a sugruma, a sufoca, de unde ar proveni şi numele illir al lupului, dhaunos, ca şi cel frigian, citat de Hesychios, daos. Dacii ar fi, aşadar la origine, nu un etnonim, ci numele unei confreriixe "confrerii"iniţiatice de oameni-lupi, o minoritate specializată în furor bellicusxe "furor bellicus"care îşi impune superioritatea şi, în timp, chiar numele, asupra masei de geţi[2].

Nu existenţa unor confreriixe "confrerii"de războinici – a căror tradiţie este prezentă în întreaga arie indo-europeană – este de contestat, şi nici măcar ipoteza că unele dintre aceste confrerii şi-ar fi luat numele de Daoi, Daha sau Dacixe "Daci"în sens de „lupi”. Dar textul lui Strabon xe "Strabon" \ieste cât se poate de clar. Strabon atribuie romanilor distincţia corelată dintre cele două nume latine ale Dunării, Istros şi Danubiusxe "Danubius", şi între cele două grupuri înrudite şi vorbind aceeaşi limbă – geţii în ţinutul dinspre gurile Dunării („pe care romanii îl numesc Istros”), iar dacii – în regiunile dinspre Pannoniaxe "Pannonia", unde tot ei, romaniixe "romanii", numesc acelaşi fluviu Danubius. Probabil pe urmele lui Poseidonios, Strabon scrie explicit că deosebirea dintre geţi şi daci „dăinuie din vechime”, ek palaiou, şi că „geţii sunt cei care sălăşluiesc înspre Pont şi spre răsărit, iar daciixe "dacii"sunt cei din partea opusă”, tanantia, „spre Germania şi spre izvoarele Istrului”[3].Strabon respectă această distincţie şi când vorbeşte despre Burebista, aner Getesxe "aner Getes", şi cu privire la deportarea din iniţiativa lui Aelius Catusxe "Aelius Catus", generalul roman din vremea lui Augustusxe "Augustus", a celor 50.000 de somata dincolo de Dunărxe "Dunăre"e.

Autorii de expresie latină, de la Ciceroxe "Cicero"la Ovidiuxe "Ovidiu" \i, utilizează în genere şi ei numele de geţi, Getae, în unele cazuri probabil fiindcă acesta era, încă de la Herodotxe "Herodot" \i, etnonimul pe care erudiţii lor predecesori îl puseseră în circulaţie, sau, în cazul lui Ovidiu – care, silit de împrejurări, dobândeşte o cunoaştere directă a populaţiilor de la Dunărxe "Dunăre"exe "Dunărea" \t "See Istrul" \ia de Jos – fiindcă aşa îşi spuneau tracii pe care poetul i-a întâlnit în exilul lui tomitan. Etnonimul locuitorilor ţinutului ponticxe "pontic"în opera din exil a Sulmonianului este invariabil unul singur, Getae[4]. În generaţia următoare, Lucanus deosebeşte mereu pe geţi de daci, chiar dacă îi aminteşte laolaltă ca pe o dublă primejdie simultană: „hinc Dacusxe "Dacus"premat, inde Getes” („aici ne împinge dacul, dincolo, geţii”)[5].

Abia Pliniu cel Bătrâxe "Plinius cel Bătrîn" \in, simplificând în excesxe "exces", avea să scrie „Getae, Dacixe "Daci"Romanis dicti” („Geţii, pe care romaniixe "romanii"îi numesc daci”), dar până şi el, în imediata continuare a frazei abia citate, continuă prin a preciza că, „în părţile mai de sus, între Dunărxe "Dunăre"e şi Pădurea Hercinică, până la lagărele de iarnă de la Carnuntum, în Pannoniaxe "Pannonia", şi la hotarul cu germanii, câmpiile şi şesurile sunt ale sarmaţilor iazygi, dar munţii şi pădurile sunt ale dacilor”[6].

Utilizarea numelui de Daci – precumpănitor de către autorii latini – provine probabil din variante mai mult sau mai puţin oficiale ale unor rapoarte militare – Comentariile lui Caesarxe "Caesar", Res Gestaexe "Res Gestae"Diui Augusti– sau din texte literare care se referă la evenimente strict contemporane. Etnonimul Getae continuă însă să fie utilizat distinct, mai ales cu referire la locuitorii ţinuturilor de la sud de Dunărxe "Dunăre"e, sau atunci când e evocată tradiţia erudită despre aceste teritorii de la sud de Carpaţi.

În mod aparent paradoxal, tocmai războaiele lui Domitianxe "Domitian"şi Traianxe "Traian"duc până la capăt echivalenţa între geţi şi daci, astfel încât evenimentele oficial numite „războaie dacice” vor fi evocate de Critonxe "Criton"într-o operă scrisă în greceşte cu titlul Getika. Datorită acestei opere, şi mai ales datorită Geticelor lui Dionxe "Dion" \idin Prusa, numele Getaixe "Getai"/Getaeajunge să denote nu o realitate etnică distinctă, ci ipostaza arhaică a poporului dac supus de Traian: abia acum, în pragul prefacerii lor decisive în daco-romani, putem vorbi în mod legitim de geto-dacixe "Dacia".

Ba modele de pietate şi asceză, ba exemple de desfrâu şi exces

Care sunt sursele care vorbesc despre daci?

Am consacrat un întreg volum înregistrării şi comentării acestor izvoare[7]. Sursele referitoare la geţi sunt destul de numeroase, dar derivă, aproape toate, chiar şi cele de la autorii creştini din sec. III-IV p.Chr., de la Herodot, care, în trei paragrafe ale cărţii a IV-a a Istoriilor sale, aminteşte despre geţii athanatizontes, „cei care practică rituri de nemurire”, şi care au încercat fără succes să i se opună lui Dareios[8]. În sec. II p.Chr., geţilor /dacilor li se consacră câteva scrieri a căror pierdere e cu atât mai gravă, cu cât au toate şansele să derive măcar în parte din observarea directă a populaţiei transdanubiene: Commentarii de bello Dacico ale lui Traian însuşi, Getika lui Criton, medicul de campanie al lui Traian, care l-a însoţit pe împărat în războaiele cu dacii şi şi-a publicat apoi însemnările; e posibil ca şi opera omonimă Getika – datorată marelui orator Dion din Prusa, contemporan şi el cu Traian şi cu războaiele acestuia – să conţină nu doar tradiţii preluate de la alţi autori, ci şi unele observaţii directe.

Cum sunt văzuţi dacii în istoria antică universală?

Depinde cine scrie aceste istorii. În Antichitate, geţii – uneori chiar şi dacii, dar în mult mai mică măsură – reprezentau pentru autorii care îi aminteau mai ales o paradigmă etică. În mod aparent paradoxal, ei treceau când drept modele de pietate şi asceză, când, dimpotrivă, ca exemple de desfrâu şi exces. Acest paradox derivă în ultimă instanţă din viziunea anticilor despre ţinuturile de la marginea lumii, considerate locul predilect al exceselor, fie în rău, fie în bine. În perioada post-antică, geţii, confundaţi cu goţii, erau prezentaţi ca strămoşi, rând pe rând, ai neamurilor germanice, dar şi ai vizigoţilor din Spania, apoi ai suedezilor sau ai saşilor din Transilvania.

Târziu, în secolul al XIX-lea, ei încep în fine să fie revendicaţi de naţiunile moderne formate în vechile vetre ale tracilor – românii şi bulgarii. Tratatele şi manualele elaborate de şcolile de cercetare aparţinând acestui spaţiu acordă şi azi o importanţă destul de mare antichităţilor getice şi dacice; arheologii din Europa mai cu seamă nu au încetat să studieze vestigiile civilizaţiilor tracice. În Occident însă, publicul larg, şi chiar o parte importantă a celui savant, nu acordă niciun fel de atenţie acestor probleme.

 

În 1924 încep primele cercetări arheologice sistematice

 

Cum şi când s-au efectuat în ţară principalele săpături legate de daci? Se mai sapă şi astăzi?

Respectând distincţia pe care am enunţat-o mai sus, voi spune că, după descoperirile din secolul al XIX-lea, din vremea lui Bolliac şi Odobescu, primele cercetări sistematice ale antichităţilor getice i se datorează lui Vasile Pârvan, care a condus şantiere mai ales pe linia Dunării şi în Dobrogea, multe continuate apoi de Ion Andrieşescu. Cercetările sistematice consacrate monumentelor dacice din sudul Transilvaniei au fost şi ele iniţiate la îndemnul şi cu sprijinul lui Vasile Pârvan, de către secţiunea arheologică a Institutului de Antichităţi Clasice a Universităţii din Cluj şi secţia pentru Transilvania a Comisiunii Monumentelor Istorice (înfiinţată în martie 1921, ca urmare a Legii pentru conservarea şi restaurarea monumentelor istorice din 28 iulie 1919).

În 1924, D.M. Teodorescu începe primele cercetări arheologice sistematice; organizează prima campanie de cercetări topografice arheologice în zona munţilor Orăştie. Obiectivul acesteia era „...cercetarea amănunţită în vederea unor viitoare explorări arheologice intensive, a importantelor şi până la un punct enigmaticelor ruine de aşezări şi întărituri antice de pe culmile munţilor din partea de sud a judeţului Hunedoara...”.În 1928 – tot sub auspiciile Comisiunii Monumentelor Istorice – sunt iniţiate primele cercetări sistematice în cetatea dacică de la Căpâlna, din colectivul de cercetare făcând parte C. Daicoviciu, Al. Ferenczi, M. Macrea şi I. Berciu, iar între 1942 şi 1947, Universitatea din Cluj organizează o serie de cercetări la Costeşti şi Grădiştea Muncelului, sub conducerea lui Constantin Daicoviciu.[9]

După Al Doilea Război Mondial, Institutele de Arheologie ale Academiei Române de la Bucureşti, Cluj şi Iaşi, universităţile din aceste mari centre, precum şi numeroasele muzee naţionale ori judeţene au continuat an de an cercetările pre- şi proto-istorice pe o scară mult mai largă. În Munţii Orăştiei, unde arheologii de la Cluj au obţinut rezultate excepţional de interesante, s-au amplificat mult cercetările, ducând la descoperiri de o valoare deosebită; de exemplu, doar în 1954, s-au cercetat cetăţile de la Blidaru, Costeşti şi Grădişte/Sarmizegetusa Regia, precum şi zona din împrejurimile acestora. Dintre principalele descoperiri ale campaniei ar fi de amintit: dezvelirea aşa-numitei „terase cu oale pictate”, unde au apărut numeroase fragmente de ceramică dacică de lux pictată, vase de sticlă şi unelte de fier, dar şi celebrele fragmente din vasul cu inscripţia DECEBALVS PER SCORILO, precum şi opt cuptoare pentru redus şi topit minereu. Cercetările – conduse multă vreme de Constantin Daicoviciu, urmat de Hadrian Daicoviciu şi apoi de Ioan Glodariu – au continuat cu mare intensitate până spre 1975, devenind apoi victime ale subfinanţării care continuă – dacă nu cumva chiar se agravează – până în zilele noastre.

„Regimul nu avea nevoie de ştiinţă, ci doar de propagandă”

Când şi unde au fost alocate cele mai importante fonduri pentru diferitele şantiere dacice? Care au fost principalele descoperiri exploatate în discursul comunist?

Anii de după război, din 1948 până către 1975, au fost cei mai „bogaţi” ani pentru cercetările de teren. Autorităţile politice aveau obiectivul de a rescrie istoria naţională în termenii materialismului istoric, şi pentru asta aveau nevoie să dovedească superioritatea culturii materiale, create de oamenii simpli, asupra culturii spirituale pe care o promovau mai cu seamă elitele; tot aşa, primatul istoriei economice şi sociale asupra celei politice era consonant cu descoperirile materiale oferite de arheologie. În fine, dar nu în ultimul rând, arheologia dacică sublinia importanţa populaţiei cucerite în vremea lui Traian de către „cotropitorii” romani. Anii ’70 sunt tot mai invadaţi de versiunea ceauşistă a acestei teze, de reînvierea curentului de exaltare a tradiţiilor traco-dacice, moştenit de naţional-comunişti de la legionari. Dar – alt aparent paradox – cercetarea ştiinţifică a vestigiilor dacice este tot mai puţin finanţată, ajungându-se ca, spre 1989, cercetările de pe toate marile şantiere arheologice să fie practic sistate din lipsă de fonduri. Regimul nu avea de fapt nevoie de ştiinţă, ci doar de propagandă.

Cum a apărut mitul dacilor?

Miturile referitoare la excelenţa moral-religioasă a geţilor, şi, prin extensie, a dacilor, sunt schiţate încă din a doua jumătate a secolului XIX – cu brio, de pildă, în câteva poeme postume ale lui Eminescu[10], dar se cristalizează mai ales în generaţia auditorilor lui Pârvan, şi anume nu atât la istoricii şi arheologii formaţi de acesta, cât printre tinerii filosofi, teologi sau literaţi influenţaţi de Pârvan. Extrema dreaptă intelectuală ajunge repede să afirme că elementul esenţial în etnogeneza românilor nu ar fi cel latin, ci doar cel traco-dacic, care ar fi fost vorbitor de latină înaintea romanilor înşişi[11]. În ciuda faptului că această teză s-a dovedit imposibil de demonstrat cu argumente ştiinţifice, ea continuă să fie vehiculată de tracomani de toate nuanţele, de la Iosif Constantin Drăgan la dr. Napoleon Săvescu.

Şi direct, dar şi prin intermediul „naşului” său în PCR, Ion Popescu Puţuri, Nicolae Ceauşescu este cu atât mai influenţat de tezele tracomane, cu cât ele răspundeau trufiei sale primare şi unui naţionalism elementar care îl anima sincer. La Institutul de Istoria PCR s-a aglutinat un nucleu agresiv filo-dacic şi mai ales anti-roman, ale cărui opinii pot fi regăsite în paginile publicaţiei oficiale a institutului, care, prin anii ’70, îşi extinde subit aria de interes, de la istoria contemporană la pseudo-preistorie şi pseudo-lingvistică traco-getică. În fapt, aşa cum sugerează şi Katherine Verdery[12], era vorba de o luptă pentru putere, în care Institutul de Istoria PCR voia să-şi subordoneze întreaga cercetare istorică din România.

„Epoca ceauşistă se distinge prin exaltarea regilor «geto-daci»”

 

 

Cum au fost exploataţi dacii în timpul lui Dej? Dar în timpul lui Ceauşescu? Şi cum au fost integraţi Burebista şi Decebal în discursul regimului, cu ce diferenţe?

Între 1948 şi 1958, o epocă pe care aş numi-o stalinistă acută, teoria prescria teza primatului maselor faţă de personalităţi, aşa că se putea vorbi doar de daci în timpul lui Decebal sau de geţi în epoca lui Burebista. La asta se adaugă şi un aspect mai rar invocat de istorici, anume tensiunile dintre şcoala arheologică şi istorică de la Cluj, dominată de personalitatea lui Const. Daicoviciu, şi restul arheologilor, mai ales cei bucureşteni. Daicoviciu susţinea că, încă din vremea lui Burebista, geţii devin o componentă secundară şi în ultimă instanţă asimilată de daci, al căror centru este încă de la începutul sec. I a.Chr. ansamblul din Munţii Orăştiei. Acest punct de vedere e contestat de Radu Vulpe, care localizează la Popeşti, în Muntenia, capitala tatălui lui Burebista, Argedava, menţionată într-o inscripţie greacă de la Dionysopolis; un deceniu mai târziu, Dumitru Berciu revendică aceeaşi dignitate pentru citadela de la Ocniţa, în Oltenia. Situaţia se va complica în anii ’80, când apare o inscripţie conţinând toponimul Argedava în Dobrogea, lângă Histria.

Epoca ceauşistă se distinge prin exaltarea regilor „geto-daci” şi a unităţii de limbă şi civilizaţie a acestora pe întreg teritoriul actual al României – şi, mai în şoaptă, mult dincolo de hotarele actuale ale statului român, până la Balcani, la Olbia (Odessa de azi) şi la Dunărea de mijloc. De aici şi ideea de a celebra cei 2050 de ani de la „întemeierea statului dac centralizat” cu prilejul Congresului Mondial de Istorie organizat la Bucureşti în vara anului 1980. Nu mai aduc în discuţie nici calcului extrem de şubred al anilor, nici lipsa de legitimitate a ambelor calificative ale acestui stat, care nu era nici centralizat, nici dacic. Festivităţile urmăreau nu cunoaşterea adevărului istoric – deloc lipsit de interes – ci un statut superior al României ceauşiste în ochii lumii savante.

Decebal nu a fost uitat nici el, dar figura lui era tragică, nu biruitoare. Ambii regi au avut parte de filme istorice datorate eternului Sergiu Nicolaescu, cu false reconstituiri care pot provoca ilaritatea, dacă nu chiar disperarea unui istoric. Ambii regi fac şi azi obiectul unor evocări fanatice în diferite medii, de la emisiuni TV la publicaţii diverse şi zeci de pagini de internet. Am trăit mult prea mulţi ani sub apăsarea ucazurilor istoriei oficiale ca să-mi doresc ca asemenea manifestări, chiar dacă nu au nicio bază ştiinţifică, să fie cenzurate. Îmi doresc însă ca, împreună, istorici profesionişti, scriitori, ziarişti şi istorici amatori, să convenim asupra unor reguli de bază ale argumentării care să nu lase atâta spaţiu pe mâna semidocţilor.

 


[1]V.I. Fischer, Latina dunăreană. Introducere în istoria limbii române, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1985.

[2]Mircea Eliadexe "Eliade" \i, Dacii şi lupiixe "lupii"(1959), De Zalmoxis a Gingis Khanxe "Zalmoxis", pp. 11-29.

[3]Strab. 7.3. 12.

[4]Ouid. Trist. 1.5.62; 1.10.14; 1.2.191; 3.3.6; 3.9.4; 3.10.5; 3.13.14; 16; 3.14.42; 48; 4.1.67; 4.6.47; 4.8.26; 4. 10.110; 5.1.1; 46; 5.2.68; 5.3.8; 11; 5.5.28; 5.7.11; 13; 5.7.52; 5.10.38; 5.12.10; 5.13.1-2; 5.3. 22; 5.7.17; Ex Pont.1.1.2; 1.2.77; 108; 1.5.12; 62; 66; 74; 1.7.2; 1.8.6; 15; 1.9.45; 1.10.32; 2.1.9: 2.2.67; 2.7.1; 31; 2.10.30; 50; 3.2.37; 3.4.91-92; 3.2.40; 46; 103; 3.5.6; 28; 45; 3.7.19; 3.9.132; 4.2.2; 21-22; 4.3.51-52; 4.4.7-8; 20; 48; 4.8.84; 4.9.78; 4.10.2; 70; 4.13.18; 19; 4.14.14; 4.15.40; v. şi Ronald Symexe "Syme", Problems about Janus, 1979 = Roman Papers III, Oxford 1984, p. 1188; id. History in Ovid, Oxford 1979; Alexander Podossinov, Ovid’s Dichtung als Quelle für die Geschichte des Schwarzmeergebiets, (Xenia, Heft 19), Konstanz 1987.

[5]Lucan. Phars. 2.54, cf. 2.296.

[6]Plin. NH 4.12.(25) 80.

[7]Zoe Petre, Practica nemuririi. O lectură critică a izvoarelor greceşti referitoare la geţi, Polirom, Iaşi, 2004.

[8]Zoe Petre, op. cit.; Dan Dana, Zalmoxis de la Herodot la Mircea Eliade. Istorii despre un zeu al pretextului, Polirom, Iaşi, 2008.

[9]http://www.cimec.ro/Arheologie/Cetatile-Dacice-Muntii-Orastiei/intro.htm; H. Daicoviciu, Şt. Ferenczi, I. Glodariu, Cetăţi şi aşezări dacice în sud-vestul Transilvaniei, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989, p. 159 - 164.

[10]Zoe Petre, Le mythe de Zalmoxis, « AUB-ist. », 43, 1994, 23-35.

[11]V. cu detalii şi bibliografie Dan Dana, op. cit., pp. 293- 417.

[12]K. Verdery, National Ideology Under Socialism: Identity and Cultural Politics in Ceausescu's Romania, Berkeley and Los Angeles: University of California Press 1991; ead. Compromis şi rezistenţă, Humanitas, Bucureşti 1994.


Comentarii

Sunt de aceasi parere si eu

Sunt de aceasi parere si eu

Postat de: Anonymous, 18 Martie 2013 |

Nostri?

De cand o straina, care se mai si lauda cu asta,se considera de acelasi neam cu noi? Nu-i curios ca tocmai acesti straini, care ne conduc, fara sa ne iubeasca, au alte interese decat cunoasterea adevarului, a istoriei? Nu seamana ei cu alti straini, adusi de bolsevici prin "Basarabia", apoi dupa 23 august si in restul tarii? Nu cumva si politica lor e similara? Distrugerea (mistificarea) istoriei si a elementului national? Uitam cati straini aveam prin anii 50 in toate structurile statului? Uitam ca Dej si Ceausescu (romani), s-au chinuit zeci de ani sa-i treaca pe linie moarta? De ce? Pentru ca urmau linii impuse din afara. Ce fac strainii actuali? Exact ce faceau omologii lor bolsevici, tot democratic, doar ca acum au si girul occidentalilor. Nu e curios?

Postat de: Anonymous, 17 Mai 2012 |

Doamna Zoe Petre nu e un

Doamna Zoe Petre nu e un personaj foarte simpatic, nici abordarea nu e prea inspirata , cel putin argumentul cu stramosii alogeni ai domniei sale . Va atrag totusi atentia ca acei straini adusi de bolsevici au urat din toata inima ,nu dacitatea noastra, ci latinitatea limbii si a culturii noastre! Ei au infierat in termeni duri imperialismul Roman si au facut apologia unui dacism de tip proletcultist , exaltand componenta noastra slava. Ei au "creat" ROMINIA in locul ROMANIEI lui Eminescu si n-au obosit niciodata sa denigreze ginta pe care Alecsandri a cantat -o.in poemele sale. Romanitatea a fost si este atacata atat de adeptii pangermanismului, panslavismului , panelenismului sau panhungarismului , cat si de cei ai globalismului. Impunerea etnonimului ROM pentru populatia ATHINGANOI face parte din politica de discreditare a ideii de ROMANITATE ORIENTALA pe care noi inca o mai reprezentam.. Teza stupida potrivit careia noi nu vorbim o limba neolatina este expresia unui nationalism i incult si iresponsabil.

Postat de: Anonymous, 18 Mai 2012 |

Horatiu

Sa recapitulam:
1. Studiul a fost facut de un NEAMT, nu avea nici un motiv sa favorizeze pe cineva, asa ca se poate spune ca omul a fost obiectiv.
2. Ca orice neamt, a plecat de la o chestie logica si simpla: cum poate un popor, care nu a fost cucerit in totalitate (nici macar 50 %), sa-si schimbe limba TOTAL si sa fie asimilat in totalitate pe parcursul a doar catorva generatii ?
3. Si tot ca orice neamt, a dat un raspuns simplu si logic, adica aceasta ipoteza pe care noi romanii, in loc sa o exploatam in favoarea noastra, o plimbam dintr-o extrema in alta: ori o negam, ori ne umflam in pene de parca cine stie cine am fi.
Eu personal cred in ipoteza neamtului si incet, incet, fara sa ne umflam in pene si fara sa ne batem cu pumnii in piept, istoria noastra ar trebui rescrisa cu calm si intelepciune. Iar guvernantii, daca au ceva in cap, ar putea sa exploateze aceasta oportunitate protejand tot ce a ramas din acea perioada (vezi si Rosia Montana) si incurajand turismul.

Postat de: Anonymous, 17 Mai 2012 |

daci

despre traci stim de la Tit Livius,cum acestia ademeniti de ultimul mare rege al Macedoniei,Filip 5,cu argint,au intrat in razboi contra Romei.A iesit cel mai pacalit,nici argintul nu -a primit,pierzand si regatul.Roma a colonizat Tracia golita de populatie ca si Macedonia cu neamuri din intregul Imperiu,iliri,sarmati,gali,moesi,nicio vorba despre daci.Costache Negruzzi a exclamat cand s-a inventat un nou nume Dac,deci ne tragem de la daci,un mic trib scitic.Ca la stabilirea uniscenariu potrivit ptr. a turna un film sau o istorie.V.Parvan a sapat mult,a scris o carte numia Getica,n-apare acolo cvantul dac.Getii erau neam de calareti,veneau din stepele Euro-Asiei.Traco-Daco-getii este o sintagma,nu reflecta o unitate,un mare trib,o confederatie de triburi,cu atat mai putin un Stat.Totul este vorba lui Ovid Densuseanu o Dacie Preistorica.

Postat de: Anonymous, 17 Mai 2012 |

despre demnitate

aloooo,zoeeeee,daca esti strain de cauza si nu te consideri decat ceea ce esti,nu te mai lua de noi DACII liberi si macar sa ne bucuram si nu sa ne trufim ca sunt stramosii nostri.Istoria este scrisa de cativa spre adevar insa restituita noua celor Romani mostenitori ai Daciei ,dar vine mot-cocot cate un zoepetre asa cum esti mataluta sa ne spui ca ne tragem dintr-un trib.
Noi nu,noi nu ne tragem ci suntem descendenti ai Dacilor iar matale faci parte din triburi.Care ? Intreaba-l pe cel care a "scris"istoria Romanilor pe numele sau de stalinist roller !

Postat de: Anonymous, 19 Mai 2012 |

privire critica a doctorandului

Zoe petre,
doctorat în istorie, cu teza "Formarea ideologiei democratice în Grecia antică" - dar ce avea o teza din Romania?

A da e ceva si despre Romania - o privire critica asupra trecutului: "Practica Nemuririi. O lectură critică a izvoarelor grecești referitoare la geți" Iași 2004
-> deci grecii sunt ok pana la geti apoi ii privim critic ^^

Dupa 89' a acaparat cultura si apoi politic prin nisa emil constantinescu; cum poti privi impartial (asa cum germanii au facut-o?) cand stim exact ce scop ai?

Concluzie - o parere nestiintifica ce are greutate din prisma numelui si a publicitatii ce o primeste, deci ignoram pe greci la izvoarele despre geti si ignoram pe germani in genetica (medicina)

Postat de: Anonymous, 17 Mai 2012 |

Sarmis e Getusa

Oare de ce se numea capitala dacilor SARMIS E GETUSA?

Postat de: Anonymous, 16 Mai 2012 |

Geto-CotKoDak

A mai lansat un film dacoman casa de filme Napoleon Savescu (vezi ziarul Adevarul) si a reinviat proto-cronismul romanesc.

O multime de cititori s-au lasat convinsi de argumentul stiintific ca ADN-ul romanilor de azi contine multe picaturi de ADN dacic.

Spre lamurirea unora:
= poporul romanesc s-a format din daci si romani, deci e normal ca ADN-ul dacic sa se regaseasca in noi.
- limba dacilor s-a pierdut si ne-a ramas limba romana, de origine latina.

Celor ce nu cred ca Dacia s-a putut romaniza in 165 de ani le spun cateva lucruri care nu se pomenesc in manualele de istorie romanesti, dar le gasiti in scrierile anticilor (cate au ramas, Eutropius e unul din autori) :

- cucerirea romana a Daciei a avut ca rezultat depopularea Daciei de majoritatea barbatilor maturi daci: au murit in lupta, au fost dusi in sclavie la Roman, au fost transformati in gladiatori si au murit in arene, au fost inrolati fortat in legiuni romane si trimisi sa lupte in alte colturi ale imperiului

- lipsa barbatilor daci a avut drept rezultat casatorii mixte daco-romane si o prima generatie de copii daco-romani cu mari sanse de a deveni bilingvi

- in cei 165 de ani de ocupatie romana a Daciei s-au nascut mult mai multe generatii decat in 165 de ani din zilele noastre, deoarece in antichitate femeile se casatoreau si aveau copii la o varsta frageda, apropiata de varsta fertilitatii femeiesti (12 ani).

Postat de: Anonymous, 16 Mai 2012 |

Ineptii

Cum poti sa crezi in ineptiile pe care le scrii. Nu au nici o logica. In transilvania s-au chinuit ungurii mai multe sute de ani sa ne maghirizeze sistematic cu scoli politica de stat etc si nu au reusit. Dar conform teoriei latiniste niste legiuni romane care au ocupat o mica parte a Daciei au reusit fara scoli si fara o politica de stat sustinuta sa invete limba latina tot spatiul dacic. Mai mult nu este sigur ca legionarii cunosteau limba latina. Pentru mine este o enigma fatul ca "marii" nostri istorici nu raspund decat prin invective de genul comunistoid, fascist ... si nu prezinta contra argumente logice. Nu cred ca logica s-a predat la institutul de istorie. Oricat de mult incearca sa ascunda adevarul istoric acesta o sa iasa la iveala.

Postat de: Anonymous, 24 Iunie 2012 |

esti mai prost ca gaina!!!

sacul si dupa buruieni! esti un dobitoc! pe scurt! sim tu doamna Zoe si ceilalti ca voi in care zace o gramada imensa de prostie!!!!!!!!!!!

Postat de: Anonymous, 26 Mai 2012 |

tipic dacoman

Iata un comentariu tipic de dacoman:
- se rezuma la 1 - 2 propozitii, poate mai mentioneaza extrem de sumar 'dovezile' dacismului (tablitele de la Tartaria, cele de la Sinaia, codul Racoczi) si ii califica pe ceilalti drept parte a unei conspiratii internationale care ascunde poporului roman de azi faptele marete ale dacilor de acum 7500 de ani!!! (ca doar dacii erau aia care au scris tablite la Tartaria, nu-i asa!?)

Postat de: Anonymous, 29 Mai 2012 |

Dacii din Botosani...

care nu s-au dus la razboi, care nu au vazut picior de legionar roman in viata lor, cum de au uitat limba daca?

Postat de: Anonymous, 18 Mai 2012 |

in botosani nu existau daci,

in botosani nu existau daci, ci alte triburi tracice,precum carpii.si pe langa carpi zona actualei moldove era locuita de sarmati ,care nu erau inruditi cu dacii,getii sau alti traci

Postat de: Anonymous, 18 Mai 2012 |

Romanizarea in 165 de ani

Aberezi draga.

Postat de: Anonymous, 17 Mai 2012 |

schimbarea limbii

In zilele noastre se gasesc atatea cazuri de familii de romani emigrati in SUA acum 100 de ani care, in prima generatie au invatat limba engleza pe langa limba romana, in a doua generatie probabil ca au mai invatat inca limba romana, dar sigur au invatat engleza ca prima limba de comunicare si in a treia generatie nu au mai invatat romana si au primit si prenume americane.
Exemplu de nume de roman americanizat: John Florescu

Postat de: Anonymous, 25 Mai 2012 |

Dar uiti

sau ignori ca atunci nu era radioul, televizorul, intgernetul si scrisul.

Postat de: Anonymous, 12 Iunie 2012 |

uitari

Da, am uitat de rolul scolii moderne in invatarea limbii oficiale a statului, urmat de bacalaureat la limba oficiala.

Dar si tu uiti ca in antichitate fetele se casatoreau si faceau copii la o varsta mult mai frageda decat in zilele noastre, deci in 165 de ani de romanizare a provinciei Dacia s-au nascut mai multe generatii decat in 165 de ani din istoria moderna.

Simt printre randurile unor comentarii ca se face un calcul aproximativ:
- varsta la care femeia din zilele noastre naste = aproximativ 25 de ani
- 100 de ani = 4 generatii
- 165 de ani = 6 - 7 generatii

Nimic mai gresit, daca ne gandim la istoria antichitatii.

Postat de: Anonymous, 12 Iunie 2012 |

Comentariu deranjant?

Sa lasam un pic deoparte atat infierbantarile legate de "valorificarea dacilor" de catre propaganda comunista, cat si extazurile pro-dacice sau pro-latine! Aceasta sectiune a articolului intereseaza mai degraba istoria recenta. Sa privim spre informatiile despre daci fara parti-pris-uri. Drept care, atunci cand citim un text, trebuie sa fim foarte atenti la potentiale eforturi de ispitire catre o pozitie sau alta. De asemenea, nu trebuie pierduta din vedere (macar) suficienta logica a argumentatiei. Iata de pilda, citez din articol: " ...şi în aria cândva locuită de daci şi de geţi, limba latină s-a impus foarte repede, astfel că azi, şi noi, ca şi francezii, vorbim o limbă romanică..." Foarte bine! Deci, e simplu: romanii au cucerit si si-au impus limba. Logic insa, ne intrebam: cum se face ca fenomenul a afectat INTREGUL spatiu daco-getic si nu doar restransul areal cucerit de romani? Vrem explicatii, altele decat cele ale oponentilor distinsei autoare. Alt exemplu: "noi scriem latineşte – de la scribo-scribere, verbul latin care desenează actul de a nota în scris – dar citim în slavonă – de la verbul читать. Asta înseamnă înainte de toate că scrisul a continuat să fie practicat de daco-romani, dar şi că influenţa slavonă s-a exercitat mai ales prin intermediul liturghiei, care e prin excelenţă citită în veacul de mijloc." Suna bine, pare coerent, articulat, dar... poate foarte bine sa fie o simpla coincidenta. O asemenea abordare sufera de aceeasi autosuficienta extatica ca si cele pe care distinsa autoare le critica impetuos. Cum ar zice englezii - "don't jump to conclusions!" Iar exemplele pot continua. De pilda: "Din idiomul daco-moesic, limba română a moştenit probabil unele fonetisme şi un număr foarte mic de cuvinte, mai puţin de 200." Asa o fi. Insa - ce se stie cu adevarat, fara putinta de tagada, despre idomul daco-moesic"? Vrem argumente coerente, nu afirmatii intelept-savante.

Postat de: Anonymous, 16 Mai 2012 |

suntem romani !

afirmatia "intelept - savanta" se poate explica f usor printr-un exemplu. daca de maine toata europa va fi...romania, in 150-200 de ani toata europa va vorbi romana. limba e impusa prin FORTA, n-are nici o legatura cu originea, prin colonizari fortate si administratie. daca moldova ar mai fi fost inca 50 de ani sub URSS (cu conditia ca URSS sa mai existe) TOTI moldovenii ar vb RUSA si ar avea nume rusesti. teritoriile necucerite de romani vb limba romana acum pt ca au fost obiectul foarte multor colonizari de-a lungul istoriei, ultima dintre ele fiind romaneasca. cand transilvania a fost ungureasca oamenii vorbeau maghiara, cand a fost romaneasca oamenii au vb romana. eu nu zic sa nu ne respectam inaintasii...DAR, sa crezi ca dupa 2000 de ani si peste 20 de valuri de migratii suntem 100% DACI, se numeste NAZISM si se pedepseste conform invataturilor istorice cu glont. suntem romani si avem o tara care se numeste romania. atat. nu suntem buricul pamantului si nu am fost noi initiatorii omenirii. in logica asta africanii ar trebuii sa fie stapanii lumii, sau poate cercopitecii ! respect romani respect romania.

Postat de: Anonymous, 13 Iunie 2012 |

Romanism

Avem nevoie de a ne raporta la valori,or suprema valoare esta Istoria,originea,fara de care nimic nu ar mai avea rost,ceea ce uneste o comunitate umana,este sentimentul apartenentei lingvistice,la un anume grup,la un anume teritoriu.Altfel,ce rost mai au Herodot,Dio Casio si toti clasicii?

Postat de: Anonymous, 16 Mai 2012 |

"doamna"Zoe

Trebuie sa fii foarte bine platit ca sa scrii asemenea ineptii.De la greci nici cadouri sa nu primesti.Se incadreza la categoria"epigoni" deoarece nu spune nimic,decat improasca cu noroi adevarul istoric.

Postat de: Anonymous, 16 Mai 2012 |

hmmm

Cenzura este o formă de igienă, de examen medical al unui text, inainte de contactul uneori foarte apropiat cu cititorii. Este recomandat să citiţi texte cenzurate, aşa cum grecii de azi sunt sfătuiţi să meargă numai la casele de toleranţă autorizate, unde se verifică constant sănătatea pacientelor. Cenzura este mama sănătăţii unui text. Cenzura ia fiecare organ al textului şi-l îl palpează, ia pulsul, tensiunea şi stabileşte posibila tensiune a cititorilor la contactul cu textul. Vă rog să observaţi aici o nuanţă, cenzura face şi un exerciţiu de imaginaţie, anticipând ce efect va avea textul asupra publicului. Ea are în vedere binele comunităţii de cititori şi sănătatea unui text. Un text culturist, bine făcut va fi mereu citit cu mai mare plăcere decât unul cu un handicap, care în loc de mână are un cuvânt nepotrivit. Cenzura repară greşeala umană, pentru ca textul să ajungă la perfecţiune. Lucrătura ei se răsfrânge şi asupra autorului, care se va îmbogăţi în experienţa mânuirii unui text (puterea exemplului este deviza aici: precum face cenzura textului, aşa să facă de acum şi autorul textului său). Mai mult, autorul va trage învăţătură de minte în urma intervenţiei cenzurii în opera sa (apare şi o funcţie etică aici). Cenzura şlefuieşte bolovanii ca aceştia să ajungă pietre preţioase. Ea şterge textul de praf. Cenzura este model, perfecţiune, virilitate, efigie, paradigmă, mamă şi soţie.

Postat de: Anonymous, 16 Mai 2012 |

Conglomeratul genetic propriu

Conglomeratul genetic propriu populatiei din S.E. Europei exclude posibilitatea existentei unui popor dac pur. Este evident ,din datele studiilor genetice, ca elementul llingvistic , urmat de cel confesional, este principalul determinant al identitatii in aceasta zona . Este motivul pentru care latinitatea limbii romanesti este atacata atat de vehement si la un nivel atat de nestiintific dar atat de bine adaptat nivelului de cultura al omului de rand. Lecturati (ca sa evit "cititi") articolul scris de Constantin Noica si intitulat FIINTA ROMANEASCA SI LIMBA LATINA si comparati-l cu scrierile lui Napoleon Savescu ... Articolul se incheie cu dictonul: VITA SINE CULTURA , QUASI IMAGO MORTIS EST.

Postat de: Anonymous, 16 Mai 2012 |

nessi

Nu ma surprinde ca te-a frapat dictonul ala, ca astia care va credeti voi scoliti si intelectuali iubiti sa lingeti "cacatul altora". Noi avem traditii cum nu au multe popoare in Europa asta si care demonstreaza o cultura straveche care ne-a mentinut ca neam peste 2 milenii

Postat de: Anonymous, 17 Mai 2012 |

Dupa cum va exprimati , aveti

Dupa cum va exprimati , aveti traditii tganesti!

Postat de: Anonymous, 17 Mai 2012 |

Zoe Petre

Zoe Petre, esti mason evreu latin ?

Sus dacia, moarte masonilor care au botezat tara cu numele de Roma-nia parca am fi tigani.

Postat de: Anonymous, 16 Mai 2012 |

religia

Citat articolul Controlul Global: http://amurgul.wordpress.com/2011/11/28/controlul-2/

Cu Zamolxe înainte!

Religia sistem totalitar autoriatar cu 2 centre făcute publice Rai şi Iad care impun pe oameni să se închine închinarea întruchipînd singura şansă unica speranţă pentru ieşire din situaţia în care a nimerit omul, situaţiile fiind o parte integrată a mediului creat de religie pe teritoriul controlat de ea, fiind o parte a societăţii, soluţiile propuse fiind impuse de la momentul botezului care simbolizează iniţierea, ne avînd posibilitatea de a analiza şi a te opune referitor la corectitudinea obiceiurilor şi dogmelor impuse, aşa eşti o parte a societăţii implicat în jocul religiei. Aşa dar direcţia dezvoltării societăţii e dictată de dogme religioase scrise într-o carte cu vechimea de mai mult de 2000 de ani.

Postat de: Anonymous, 16 Mai 2012 |

Majoritatea celor ce

Majoritatea celor ce comentati aici...sunteti niste idioti. Habar aveti despre ce vorbiti. Nici nu merita sa mai comentez...........

Postat de: Anonymous, 16 Mai 2012 |

Stimată doamnă,

Stimată doamnă,

Articolul dumneavoastră îmi lasă un gust amar, dar poate că tocmai ăsta a fost scopul articolului. Să înțeleg că nu trăiți doar din scrisul unor articole de genul acesta ci că mai sunteți stipendiată și din altă parte; mai mult ca sigur că sunteți în solda celor care nu vor ca românii să-și cunoască trecutul. Este evident, ați aprins fitilul și nu vă pasă de criticile comentariilor, bani să iasă! Printre rânduri se citește ura contra românilor, asta nu o puteți nega; din cauza unora ca dumneavoastră România nu va propăși niciodată și de asta sunteți foarte mulțumită și remunerată.
Spuneți, încă dintru început cu mândrie nedisimulată „eu am avut o străbunică grecoaică de la Tulcea şi o bunică austriacă” și asta ar fi un bun motiv să nu vă mai amestecați în treburile adevăraților români; lăsați-ne pe noi să credem ce vrem, cu ce vă deranjează?

Nu pot să cred că puteți fi atât de ignorantă încât să afirmați că „a citi” are origini slave. Dar „a cita, citare, citat” nu sunt oare de origine latină? Abia în zilele noastre, adevăratele cercetări de slavistică arată că slavii au preluat multe cuvinte de origine latină sau germanică; la originea limbii ruse actuale stau antecedente scandinave (vezi Rurik) și asta era bine să o știți înainte de a vă pronunța. Mai spuneți că „să nu lase atâta spaţiu pe mâna semidocţilor” dar dacă cei care se consideră docți sunt doar profesori propulsați rău intenționați? (Avem exemple proaspete.) Lăsați impresia că, precum cartofii, tot ce aveți mai bun este în pământ, aveți strămoși cu adevărat docți a căror epigon urmaș sunteți. Nu vă pasă că, dacă ei ar auzi inepțiile pe care le debitați, contra cost, s-ar răsuci în morminte.

Este foarte adevărat că oricine are dreptul să-și exprime o părere proprie, dar ca persoană autorizată, profesor de istorie cu strămoși celebrii (păcat că înțelepciunea și onestitatea nu se transmit ereditar!), asemenea afirmații aberante au mare impact la publicul neavizat pentru că vin ex cathedra. Şi poate tocmai pentru asta ați fost aleasă ca să le propagați.

Postat de: Anonymous, 16 Mai 2012 |

tare prost articolul ca sa nu mai zic de comentarii

ce-o fi fost dacii sau getii astia...atlanti de nu se stie nimic despre ei? au lasat peste 120 de cetati, au dus doua razboaie crincene cu romanii, pe care mai alterior ii umilisera in citeva rinduri. ce incearca articolul sa ne spuna? ca probele aduse de alti istorici, geneticien,i sunt nule? doamna zoe, bunicul meu nu o fost dac dar grec sigur nu o fost! apoi comentarii stupide. ca a fost romanizare fortata, ca suntem migratori. oameni buni, reveniti-va ...dintre neamurile romanice avem cea mai omogena limba, fie ca le pasa unora sau nu- uite-te la spanioli, francezi, italieni cite dialecte vorbesc. si in plus, citor romani din afara granitelor li se refuza sa vorbeasca romana! - vezi in ungaria, serbia, bulgaria, ucraina. a mai ramas vre-un vecin? aveti noroc ca nu suntem un popor de lepre si ca ca toleram. din pacate...incep sa cred

Postat de: Anonymous, 16 Mai 2012 |

romania= dacia

alo? cucoana zoe esti cumva in slujba altor interese sau nu esti romanca ? ca din ceea ce am citit nu inteleg ca am invatat o istiroe gresita, dar istoriile citite sunt scrise de mai multi autori, parte din ei straini care sustin cu dovezi clare latinitatea si continuitatea daco-romana pe teritoriul Romaniei de azi. Ori cumva ai interese straine tari in care ai crescut, de publici aceste neroade articole?

Postat de: Anonymous, 15 Mai 2012 |

Adevarul istoric

Sincer, nu ma intereseaza "mandria de a fi roman". Eu vreau adevarul istoric. Coana Zoe Petre nu raspunde la niciuna dintre dovezile aduse, ci le considera pur si simplu "neadevaruri", fara a preciza de ce. Decebal nu a fost numai o figura tragica si a reusit, pentru o perioada de timp, sa aiba victorii in fata lui Domitian. Ea este cea care refuza sa vada adevarul istoric. Probabil ca au exagerat in relatarile lor comunistii, dar asta reprezinta o dovada pentru "tararea in noroi a dacilor". In plus, cred ca este imposibil ca noi sa ne gasim stramosi fie printre daci sau romani, pentru ca s-au perindat valuri succesive de migratori peste teritoriul Romanicai.

Postat de: Anonymous, 15 Mai 2012 |

O teorie "ghiveci"

In teoria tracologilor exista un element incontestabil: faptul - inca neelucidat - ca daco-getii, dupa mai putin de 200 de ani de stapanire romana, si-au abandonat limba si au adoptat-o pe cea a ocupantului. Restul sunt ipoteze nesustenabile:
1) Faptul ca romanii nu vorbesc turca sau maghiara nu e deloc de mirare. Stapanirea turca s-a limitat - pana la 1711 - la o forma de vasalitate mai mult sau mai putin accentuata. Turcii nu au vrut sa asimileze populatia romaneasca, gasind mult mai convenabila obtinerea unor sume de bani si a darilor in natura. Cat despre maghiari, se stie foarte bine ca acestia au asimilat in buna parte clasa conducatoare romaneasca din Transilvania prin legislatia care conditiona apartenenta la clasa nobiliara de cunoasterea limbii maghiare si apartenenta la religia catolica. Populatia rurala si-a pastrat in schimb limba si, pana la 1700, si religia.
2) Comparatia cu statul iudeu e - sa zic asa - ridicola. Se stie ca Iudeea a fost provincia cu cele mai multe revolte impotriva ocupantului roman, iar romanii nu erau interesati sa-i asimileze, ci sa le ia bogatiile.
3) Faptul ca romanii si-au intins stapanirea pe 14% din teritoriile daco-getice e un fals grosolan. Stapanirea romana s-a intins pe cel putin 30% din teritoriul dacilor, iar influenta a fost mult mai mare.
4) Tablitele de la Tartaria, indiferent cat de vechi ar fi, nu dovedesc mare lucru. Oricum, nu exista o legatura directa intre ele, o eventuala civilizatie veche foarte dezvoltata si originea romanilor.
5) Inrudirea mare cu greci, bulgari si alte neamuri vecine si mai mica cu italienii nu e un argument decisiv. A nu se uita faptul ca prin zona au trecut si au lasat urme si slavii, si bulgarii, si neamurile turcice, si gotii, iar inrudirea cu albanezii e explicabila prin faptul ca atat tracii, cat si ilirii (stramosii albanezilor) au o apartenenta comuna.
In concluzie, teoria e un ghiveci de adevaruri, fantezii, falsuri, elemente scoase din context, erori (voite?) de logica. Imi pare rau, insa pentru a fi predata in scoli e nevoie de mult mai mult...:)

Postat de: Anonymous, 15 Mai 2012 |

nu e chiar ghiveci

Stimata Zoe, oricat de "binevoitoare" ati dori sa pareti nu sunteti. Doar contestati ca nu e asa dar nici un argument logic macar daca unul material. 30% vi se pare mult? cat de mare era influenta in ceilalti 70% independenti, adica erau vasali cumva? Si de ce credeti ca erau daci asa iubitori de cultura romana, cei care-i omorau si le luau avutul ca sa imbratiseze limba si cultura? Nu va mai disimulati in intelectuala doamna, iubitoare de advearuri istorice. Sunteti o biata unealta a unor interese straine de acest neam si de aceasta tara. Ne provocati mila. Sa stiti ceva, timpurile in care copii acestei tari inghiteau gogomaniile din scoli, inclusiv falsurile istorice au apus de mult. Chiar daca manualele nu s-au schimbat semnificastiv, restrictionarea surselor de informatii nu mai este posibila. Am citit studii facute de istorici din SUA care va contesta ideile, si aia nu au absolut nici un interes decat adevarul istoric asa ca nu ne mai poluati cu falsitati. Aveti macar decenta de a nu va face de ras in felul asta

Postat de: Anonymous, 17 Mai 2012 |

Demonstratii simple

Observ acest articol pe site, dupa cateva luni de la prima sa publicare.
Este o reactie la recentul film lansat pe youtube de N. Savescu si teoria protocronista, imbogatita acum cu un studiu genetic al ADN-ului romanilor de azi si ADN-ul unor oseminte de daci.

Studiul ADN-ului nu contrazice teoria latinizarii Daciei: femeile dace s-au casatorit cu colonisti romani (din alte regiuni ale imperiului decat Italia) si ADN-ul dacic s-a transmis poporului nostru.

Inscriptiile de la Tartaria, datate indirect prin datarea unor oseminte gasite langa ele, nu dovedesc cu nimic ca au fost scrise de daci.
Datarea inscriptiilor zice ca ele sunt de acum 5000 de ani sau 7500 de ani (deci dinaintea scrierii sumeriene).

Cercaterile arheologice conduse in primul rand de Vasile Parvan, apoi de alti arheologi, dau ca cel mai probabil faptul ca dacii s-au asezat pe teritoriul Romaniei de azi in jurul anului 700 i.e.n.
Inscriptiile de la Tartaria nu au fost scrise de daci!

Poetul roman Ovidiu a fost exilat la Tomis intre anii 8 - 17 e.n. In opera sa Tristele a scris ca nu intelege limba getilor si comunica cu ei prin semne!
Asadar limba dacilor nu era o limba sora cu latina!
Herodot a scris destule despre daci, dar nu a scris ca ei vorbeau o limba latina!

Un elev de liceu cu bune cunostinte de istorie poate demonta imediat teoria proto-cronista a lui Savescu.

Postat de: Anonymous, 15 Mai 2012 |

simplu

Vai, ce simplu e pt tine!
Vezi că Ovidiu a scris acolo că a compus si in limba getilor.Compunea in vis?
Cite femei dace s0au casatorit cu veterani romani in conditiile in care erau doar doua legiuniadica vrea yece mii iar unii militari erau deja casatoriti?Vorbitul in general si afirmatiile exagerate ii caracterizaya pe toti latinomanii.Vreti sa fiti mai cu mat; sa fiti urmasi de romani superiori nu de daci in opinci.Sinteti niste imbecili agresivi.

Postat de: Anonymous, 23 Decembrie 2012 |

cu rabdare, lamuresc

Ei bine, datorita relatiilor proaste avute cu Rusia in ultimii 300 de ani, nu ma simt deloc bine stiind ca am foarte probabil stramosi slavi.
Dar asta e realitatea istorica: nu noi ne alegem stramosii, ci ei 'ne-au ales'/'ne-au faurit' pe noi!

Subliniez ca nu urmaresc nici un scop politic sau religios prin cele ce sustin despre daci si procesul de romanizare.

Relativ la Ovidiu si Tristele scrise in exil:
- Ovidiu a scris 6 carti in circa 10 ani de exil
- pe baza informatiilor din scrisori (numele imparatilor romani contemporani, numarul de ierni friguroase petrecute in exil si alte evenimente descrise de Ovidiu) s-a putut face o datare destul de credibila a anului de exil din fiecare carte
- Ovidiu scrie ca a compus poezii in limba dacilor de-abia in cartea a V-a (presupusa a fi scrisa in al 6-lea an de exil)
- in cartile 3 si 4, dar mai ales in 4, Ovidiu se plange ca nu intelege limba dacilor si ca dacii nu il inteleg pe el si ca comunica cu ei prin semne!
Dar Ovidiu recunoaste in vorbele dacilor unele cuvinte grecesti, pocite! Asadar e un poliglot acest Ovidiu.

6 ani ca sa inveti o limba straina fara profesor nu e putin si nu e mult. E normal.
Am avut colegi arabi la facultate care, cu profesori de limba romana in anul pregatitor, erau capabili sa vorbeasca romaneste la un nivel mediocru dupa 1 an de stat in Romania!
Dupa 3 - 4 ani, un coleg arab ma intriga cu explresiile elevate pe care le cunostea din limba româna:
"Ce pretentii aveti?"

Postat de: Anonymous, 12 Martie 2013 |

interesant articol

Ca orice stiinta, istoria evolueaza pe baza de fapte, isi schimba teoriile in functie de date noi. Nu sunt istoric, insa am un doctorat in Geografie, tot stiinta 'umanista'. Nu pot sa remarc decit ca autoarea nu are decit o abordare partinitoare asupra subiectului, deloc deschisa noilor date aduse drept paradigme de catre grupul de 'semidocti', istorici sau nu.Mi se pare hilar ca autoarea incepe forte cu argumentul ca 'e greu sa vorbim' destins de daco-geti. daca sunt istorici, oameni de stiinta, trebuie sa vorbim foarte destins, cu probele care le avem. Apoi ca istoricii si antropologii ' descriu acest fenomen ca nostalgia paradisului pierdut', si ca dovezile istoricilor vremii sunt insuficiente si plasate la nivel simbolic- getii ba erau modele de pietate, ba de desfriu. Iar romanii ii vedeau distorsionat pe geti ca fiind daci, avind ca descriere numai rapoarte militare. In plus, si mai hilar vine cu argumentul ca trebuie sa privim simbolic, deoarece nimeni nu are strabunici daci, ca si cum istoria s-ar opri dupa 3-4 generatii. Apoi vine cu argumentatia ca limba noastra, ca si cea a francezilor e una eminamente romana, uitind de fapt ca limba este doar un element, important desigur, al etnogenezei. In fine, ca exista o mare diferenta intre daci si geti si ca unitatea ditre cele doua este apanajul scolii comuniste. Am expus esenta comunicarii doamnei profesor. Ca om de stiinta, nu pot decit sa remarc o inhibitie de a oferi date din diverse surse ale doamnei profesor. Am vazut si documentarul de la care s-a pornit dezbaterea. Doamna profesor nu ataca decit lateral unele aspecte prezentate in film si prezinta dovezi ambigui in favoarea ideilor sale. Poate ca spatiul de publicare nu a fost suficient pentru a acoperi complexitatea etnogenezei noastre, insa nu pot sa remarc faptul ca dovezile prezentate de dumneai sunt periferice, contradictorii, si incomplecte. Argumentul forte al limbii citite vs vorbite este iarasi nepotrivit pus in context deoarece limba citita si scrisa era praticata numai in mediile laice, si doar cea vorbita era fundamente romanica. Autoarea incearca sa arunce in derizoriu termenul de dac din mai multe perspective- ca n-avem stramosi directi de 3-4 generatii de dagi ori geti, ca si cum istoria s-ar opri dincolo de stra-strabunici; apoi ca dacii locuiau spre izvoarele istrului- 'spre germania'- spune Strabo??? si ca getii ba ar fi fost la sud de Istru, ba si la nord. Eu cred ca istoriografia romana, preroamana si antropogeneza merita un efort mai amplu decit doar citeva citate care nu spun nimic concret. Ca e o lupta intre scoli, asta e bine. Cred ca studiile istorice si antropologice trebuie sa inglobeze noile paradigme si vreau sa cred ca nuantele de rautate din articol vor fi trecute cu vedera de istoricii implicati. Va multumesc

Postat de: Anonymous, 15 Mai 2012 |

prea academic comentariul, dar perfect adevarat

D-na Zoe face greseli imense, nici nu stiu ce a apucat-o sa iasa in media cu o tema pe care NU O CUNOASTE, dar o trateaza emotiv de pe pozitia antiromaneasca la care a ajuns sub influente straine si frustrari nationale. Ataca totul, de la artefactele neolitice la Eminescu, Dej, Ceausescu. Pe parcurs distruge, din nestiinta sau din ratiuni nemarturisibile si istoria FRANTEI, incurcand CELTII cu GALII. Daca asertiunile dumneaei ar fi ale unui cadru universitar la inceput de cariera, ele ar marca totodata si SFARSITUL CARIEREI. Fiind asertiuni facute la sfarsit de cariera nu pot fi sanctionate decat prin tacere mormantala. Pacat de asa un final.

Postat de: Anonymous, 16 Mai 2012 |

istorie

ca si doamna care probabil a transpirat nitzel la scrierea articolului pot sa va incadrez si pe dumneavoastra.
cu parere de rau nu intrevad nici un viitor ,nici o sclipire care sa ma contrazica ca educatia in romania si specific istoria dau semne de inzdravenire..
e trist sa vad 'articole' care pur si simplu sint alcatuite din cuvinte amestecate in nonsens ,o cacealma de pareri la ceva ce toata lumea stie.
nimic nou,nimic adevarat.
nu se stie de ce era dinaintea dacilor si getilor,nu se stie de celtii care au avut o contributie majora in partea asta de europa..
sintem inca in intuneric si inca parca sintem condamnati sa traim asa.
avem inca microbul ala comunist ca noi sintem cei ma grozavi si cei mai destepti si nimeni altii nu ne pot surprinde

Postat de: Anonymous, 16 Mai 2012 |

Reactia expertului...

Evident pe cineva deranjeaza!

Am o pregatire inginereasca. Imi plac lucrurile simple. Oamenii aia in Germania _au demonstrat stiintific_ ca suntem urmasii celor din epoca fierului.
Obiectiv!

Primele idei provoaca cititorul la o cautare a dacilor in genealogia proprie, tocmai pentru a combate cifrele scoase de nemti.
Asta da abordare corecta, obiectiva si impartiala!

"Felicitari" pentru articol!

Postat de: Anonymous, 15 Mai 2012 |

ADN ? Ridicol !

Acele cercetari facute de "nemti" sunt scoase din context, citeste rezultatele publicate de acei "nemti" si nu vei gasi in el informatia revolutionara ca suntem urmasii directi ai acele populatii antice. Tu the uiti la film si pomenesti de studiul genetic. Ce ar fi sa citesti studiul?

Postat de: Anonymous, 05 Iunie 2012 |

urmasiurmasi

linginerule, lasa lingvistica si antropologia la unii care se pricipesc si fa tu in continuare capace de borcane si macarale - urmasii celor din iepoca de fier ie tonti ieuropenii neica si nu numa...
da pentru cultutura ta generala care e subtire rau neica (ce-or invata astia la scoli inainte de a ajunge lingineri?) cel mai vechi neam atestat istoric prin scrieri pacilea prin ieuropa venea neica din....asia si se stabilea primprejurul scitiei mici (ca tot nu stii tu ce e aia iti zic io: Dobrogea de azi) iar ai de venira se-nrudeau cu Conan Barbaru ala din felmele de prosti - adik era cimerian...

Postat de: Anonymous, 15 Mai 2012 |

Metodologie

cu metodologia si hermeneutica lui Savescu si a companionilor sai (semidocti ce descind din Institutul de Istorie al PCR sau din Secu) poti demonstra foarte multe. Chiar lucrand cu aceleasi dovezi arheologice. Schimbi doar prejudecata de la care pornesti si apoi cu zel si fanatism ii dai bataie. Metodologia tracomanica e ca poezia dadaista. Un joc. Uite aici un exemplu.
http://ligaoamenilordeculturabontideni.blogspot.fr/2011/11/adevaruri-exp...

Postat de: Anonymous, 15 Mai 2012 |

romanca ,,zoe'' din Hysterya

Asta este ,,istorie'' scrisa de ,,romanca'' Zoe !. Ea care a crescut cu limba rusa sub perna iar daca a citit Biblia-nu cred- a citit-o doar in limba rusa.Astfel de indivizi obraznici ,gen tova Zoe (nume rusesc )s.a. de la Hysterya,ne_au falsificat istoria timp de 50 de ani-la comanda Moscovei,lucru care nici nu-l neaga- iar acum TOT ei vin sa ne invete ALTA istorie,rastalmacita dupa cum le dicteaza ...masonii inculti si lasitatea specifica unora, cu alte interese (!!).Mai viermilor,plecati in tzarile voastre;aici nu aveti loc, nici voie !!

Postat de: Anonymous, 03 Februarie 2012 |

zoe

Zoe este un nume de origine GREACA si are semnificatii legate de viata

Postat de: Anonymous, 16 Mai 2012 |

zoe, zoe fii barbata!

asa sa le spuna romanilor in diaspora precum zici tu. amin!

Postat de: Anonymous, 16 Mai 2012 |

"zoe"!

Rautate cat cuprinde! Improscare cu noroi la greu! Pentru cultura generala a rusofobului si a altora ca el, "zoe" provine din greaca veche si inseamna "viata".
Pace voua, tulburatilor!

Postat de: Anonymous, 15 Mai 2012 |

Scuze ca te corectez! Zoe nu

Scuze ca te corectez! Zoe nu e nume rusesc! Are origini grecesti.

Postat de: Anonymous, 15 Mai 2012 |

Publică un comentariu nou

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Credeţi că achitarea lui Corneliu Zelea Codreanu în 1925 a fost justă?
Te abonezi la Historia şi câştigi
Aboneaza-te la NEWSLETTER
 

 HISTORIA, Nr. 156, Ianuarie 2015

HISTORIA, Nr. 156, Ianuarie 2015 -
14 Ianuarie 2015

La cumpăna dintre anii 1944-1945, Germania se lupta pentru supravieţuire. Rămas fidel concepţiilor sale, Hitler a lansat o ofensivă de mari proporţii pe Frontul de Vest (bătălia din Ardeni) la 16 decembrie 1944. Aliaţii occidentali au fost complet luaţi prin surprindere de amploarea atacului; serviciile de informaţii erau convinse că armata germană nu mai e capabilă să pună laolaltă suficiente forţe. Vedeţi mai multe detalii
Realitatea.net

Popular content
Soluţie implementată de Tremend
SATI