Barbarii cumani, strămoşii noştri?

Autor: Răzvan Theodorescu | 67637 vizualizări

Există de mult şi, firesc, în istoriografia noastră – aidoma altor istoriografii europene venerabile – o atracţie naturală spre vremea etnogenezelor şi spre aceea a întemeietorilor de state, timpuri incerte, cu multe taine. Pârvan în „Memoriale” vorbind despre istoricul prin excelenţă al începuturilor româneşti, Dimitrie Onciul numeşte foarte potrivit acest capitol „Misterul originei noastre în ţările de azi”. Din acest „Mister” al secolelor IX-XIV – o jumătate de mileniu pe care mulţi dintre noi au încercat să-l scruteze pe urmele ilustre ale unor Haşdeu, Xenopol sau Iorga – fac parte şi alogenii veniţi în valuri la Carpaţi şi la Dunărea de Jos din acea „vagina gentium” asiatică de unde soseau neamuri turce, mongole, fino-ugrice.

Era rezultatul istoric al unei presiuni de „longue durée” (spre a folosi termenul braudelian), a migratorilor asiatici de-a lungul paralelei 45o lat. nordică – din Siberia, pe la nord de Marea Caspică, spre Europa Răsăriteană – într-un fenomen atingător de istorie şi de geologie deopotrivă ce a fost numit al „deşertificării lente”; el a început cu aridizarea eneolitică de acum 4000 de ani ce a condus la migraţiile indo-europene, a continuat cu aridizarea ţinuturilor pontice şi azoviene din primele secole creştine ce au dus la mişcările sarmatice, apoi la migraţiile punice, alanice şi germanice ce au ajuns până în spaţiile ibero-african, italic şi galic, cele avarice, bulgare, maghiare, în fine cele pecenego-cumano-tătare, toate, dar absolut toate, trecând obligat prin arealul carpato-dunărean de-a lungul unui mileniu crucial. Admirabil surprinderea aceste „telescopări” migratoare unul dintre părinţii bisericii occidentale, Ambrosius, atunci când, într-o glossă pe marginea „Evangheliei lui Luca”, putea să scrie: „Chuni in Halanos, Halani in Gothos, Gothi in Taifalos et Sarmatos in Turexerunt”.

În acest context se aşează şi „Chestiunea cumană” – redescoperită cu prilejul cărţii unui venerabil amator de istorie românească, Neagu Djuvara1 – căreia de la o comunicare celebră a lui Nicolae Iorga din 1927 i-au închinat studii esenţiale, istorice şi lingvistice, Constantin C. Giurescu, Ion Ferenţ, Ion Cornea, Ion Donat, Petre Diaconu, Victor Spinei şi despre care eu însumi am scris câteva pagini acum peste trei decenii2, evocându-i pe aceşti migratori de neam turc („polovţieni” pentru ruşi, „kipciaci” pentru izvoarele orientale”, „Falben” pentru cele germane) care au precedat turcilor selgiucizi (micul grup de secol XIII de la Babadag) şi turcilor otomani ajunşi în secolul al XIV-lea în Balcani şi la nord de Dunăre3.

Scriam atunci şi repet şi astăzi că încă în veacul al XII-lea în regiunile centrale şi sudice ale Moldovei, ca şi pe teritoriul de la răsărit de Prut sau din Câmpia munteană şi, mai departe, din aceea olteană, acolo unde toponimele de origine cumană sau pecenego-cumană sunt mai abundente (Covurlui, Suhului, Vaslui, Bahlui, Călmăţui, Desnăţui, Catlabug, Ialpug, Teleorman, Bărăgan, Borcea, Caracal, Cornanu, Vadul Cumanilor) şi unde stepa română pare a continua pe aceea eurasiatică până la poalele dealurilor şi până la Dunăre prezenţa populaţiei cumane trebuie să fie înrâurit apăsat viaţa autohtonă. Urmând pecenegilor şi constituind de la început obiectul unei adevărate „politici cumane” a imperiului bizantin în timpul Comnenilor – ca o prelungire a „politicii pecenege” dusă de împăraţii dinastiei macedone un secol mai înainte – această populaţie cu obârşia în stepele Asiei de Mijloc avea să domine de la sfârşitul sec. XI până la începutul celui de-al XIII-lea o imensă întindere teritorială din Horezm până la Porţile de Fier dunărene. Trebuie menţionat că înseşi rânduielile premedievale  ale acestei populaţii nomade, în curs de sedentarizare pe alocuri, amestecată într-o proporţie cu mult mai mare decât pecenegii sau uzii, secolelor X-XI cu băştinaşii teritoriilor pe care le traversau (de la buriaţi, mordvini şi cazari la ruşi, bulgari şi români) o făceau să fie tot mai mult implicată în viaţa istorică a tuturor acestor pământuri, lucru perfect valabil şi pentru regiunile moldovene, muntene şi oltene unde se aflau în veacul al XII-lea. La sfârşitul acestuia – mai precis între 1177-1785 – luptele ruse-cumane de la Nipru vor avea ecou în regiunile noastre prin aceea că, pentru un timp, locul drumului niprovian de negoţ spre Marea Neagră pare a fi fost luat de acela ce ducea pe Prut şi pe Siret spre Dunăre, exact aşa cum este de bănuit că s-a întâmplat o vreme, la sfârşitul sec. X, în timpul conflictelor ruso-pecenege de la Nipru. Faptul nu va fi rămas fără implicaţii în viaţa feudalităţii moldovene, a celei din regiunile de sud ale Moldovei mai cu seamă, legate şi mai strâns de regiunile balcano-bizantine. Relaţiile acestei feudalităţi cu Haliciul slăbesc la sfârşitul secolului al XII-lea atunci când cnezatul Rusiei de sud-vest este tot mai insistent atacat de cumani şi când aceştia par a fi pătruns tot mai mult în regiunile româneşti, abia după 1200 în condiţiile creării unei alianţe bizantino-haliciene împotriva cumanilor şi a aliaţilor lor, bulgari şi „valahi”, drumul moldovenesc va căpăta pentru un timp o importanţă locală, de care rânduielile feudale, tot mai închegate, în părţile răsăritene ale Dunării de Jos, ca şi în centrele dobrogene cunoscute sau cele moldovene bănuite ca existând deja (în primul rând Bârlad, poate Tecuci şi Vaslui) vor fi profitat în bună parte. Crearea unui vast „orbis mongolicus” în care o bună parte a Sud-Estului european a fost cuprinsă după invazia tătară începută în 1236-1237 cu înfrângerea cumanilor de la Volga şi al cărei reflux se aşeza pe la 1242-1243, prin instaurarea unei stăpâniri a hanilor din stepele nord-pontice, unde îşi avea reşedinţa Hoarda de Aur până la gurile Dunării şi până în Serbia nu avea să schimbe radical, la Dunărea de Jos şi la Carpaţi, structurile fundamentale ale vieţii istorice anterioare din secolul XII şi din prima jumătate a secolului al XIII-lea reprezentată de convieţuirea româno-cumană şi de tendinţele cruciate ale învecinatului regat maghiar arpadian mărturisite de aducerea cavalerilor teutoni sau de crearea, pe la 1227-1228, a unei „episcopii cumane” conduse de dominicanul Teodoric, continuată în secolul XIV de aceea a „Milcoviei”.

În ceea ce priveşte primul aspect, anume prezenţa cumană în jumătatea de veac 1250-1300 este de bănuit cu tărie acest element răsăritean care putea înrâuri civilizaţia net superioară din Ungaria ultimilor Arpadieni (precum sub Ladislau IV Cumanul) şi din Bulgaria Asenizilor şi Terterizilor, intrând chiar în contact cu feudalii occidentali cruciaţi din Balcani va fi influenţat cu atât mai mult – poate chiar, cum sugera Iorga, în direcţia unei cristalizări a ideii statale – comunităţile româneşti, mai ales la nivelul aulic cu care şefii cumani aveau relaţii permanente. Ştim încă puţin despre aspectele culturale specifice acestui neam răsăritean în perioada premongolă şi mongolă – ele au fost examinate, în vol. III din „Istoria românilor” (2001) de colegul Victor Spinei –, după cum nici originile „modei” onomastice cumane existente încă în secolele XIV-XV în Ţara Românească sub forma bine ştiutelor nume domneşti şi boiereşti (Basarabă, Talabă, Toxabă, Udobă) sau unele reminiscenţe în denumirea unor ocupaţii păstoreşti unde asiaticii cumani excelaseră („odaie”, „cioban”) sau a unor obiecte de împodobit interioarele, purtate după ei de migratori („kilim” ca în faimosul „Codex Cumanius” ajuns în posesia lui Petrarca) nu sunt foarte bine elucidate.

Nu mai puţin însă avem dreptul să bănuim că includerea laolaltă şi sub aceeaşi stăpânire tătară a feudalilor români şi a celor cumani, păgâni sau creştinaţi, din întinsa „Cumanie Neagră” dintre Nipru şi Dunăre a fost factorul determinant al unei sinteze culturale româno-turanice care, în secolele XIII-XIV lua aspectul cristalizării definitive la sud de Carpaţi, mai ales a unei pături feudale a cărei eterogeneitate avea să fie sporită prin stabilirea la nord de Dunăre a unor elemente sud-slave şi greceşti. Astfel a fost posibil ca lui Seneslav „voievodul valahilor” cu nume slav din „Diploma Ioaniţilor”, stăpânind în părţile argeşene în secolul XIII să-i urmeze „Tochomerus” şi apoi Basarab cei cu nume turanic şi poate cu origine cumană, dar cu stăpânire românească. Era un fenomen cunoscut de întreg Evul Mediu european şi este locul a evoca aici rolul elementului alogen, migrator în crearea ierarhiei feudale din Rusia „varegilor” (vikingilor) sau din Stara Planina protobulgarilor spre a da doar două exemple mai apropiate (nu voi coborî în timp spre secolele X-XI în Banat şi Transilvania, la cazul sud-slavului Glad-Gladimir, venit din Vidin pentru a stăpâni între Mureş şi Dunăre la probabilul cazar Menumorut, cârmuitor între Someş şi Mureş). Evident, o asemenea aserţiune nu ne duce până acolo încât să afirmăm faptul că românii au învăţat arta războiului de la cumani aşa cum candid crede Neagu Djuvara uitând elementarul adevăr că din tradiţiile Romei târzii apărătorii romanici ai Limesului vor fi păstrat în fondul principal de cuvinte termeni militari latini precum „arcus – arc”, „sagitta – săgeată”, „scutum – scut”, „spatha – spadă”.

Cât despre al doilea aspect, cel al convertirilor operate de dominicani în mediul păgân cuman până atunci migrator, fără locuri stabilite, unde trebuiau clădite case şi biserici aşa cum reiese din corespondenţa Papei Grigore al IX-lea din 1228, succesele par a fi fost reale, dar foarte curând spulberate de iureşul tătar. Alături de cumani se afla aici, la curbura Carpaţilor o populaţie românească în sânul căreia se schiţa o adevărată contrapropagandă ortodoxă de vreme ce un celebru act papal din Perugia datat 14 nov. 1234 făcea menţiunea acestor români trăitori „in Cumanorum episcopatu, sicut accepimus, quidam populi, qui Walati vocantur, existunt” şi care au ierarhi de rit oriental nerecunoscuţi de cataloci („qui busdam pseudo-episcopis Graecorum ritum”) hirotonisiţi, bănuiesc la sud de Dunăre, în ţaratul de la Târnovo. Eşecul propagandei apusene în mediul românesc) prelungit în secolul XIV unde doar istorici improvizaţi sau fantezişti pot să vadă voievozi români catolici trecuţi repede la ortodoxie, fără ca acest lucru să lase urme în texte bine citite! Va fi vădit în istoria episcopiei create după năvala mongolă în încă nedescoperita „civitas de Mylko in confinibus Tartarorum” (scrisoarea din 7 octombrie 1279 a Papei Nicolae al III-lea), o episcopiei a Milcoviei administrată acum de franciscani, dar cu o existenţă mai curând nominală, cu episcopi „în partibus”.

Erau ultimele ecouri cumane din istoria noastră spirituală, aşa cum ultimele reflexe ale unei existenţe româno-turanice se regăsesc în onomastica aulică. Sunt lucruri de mult ştiute, absolut normale într-o istorie medievală. Sigur că, rememorate mereu, chiar redescoperite, ele sunt folositoare celor ce nu trebuie să ignore aportul străin într-o civilizaţie naţională. De fapt celor ce ar trebui să-şi amintească mereu şi mereu de cuvintele marelui învăţat, care a fost în veacul al XIX-lea, Numa-Denis Fustel de Coulanges: „este întotdeauna periculos a se confunda patriotismul, care e o virtute, cu istoria, care e o ştiinţă”.

 

1Thocomerus-Negru Vodă. Un voievod de origine cumană la începuturile Ţării Româneşti ed. II, Humanitas, Bucureşti, 2007.

2Bizanţ, Balcani, Occident la începuturile culturii medievale româneşti (sec. X-XIV), Bucureşti, ed. Academiei, 1974.

3Unul dintre studiile cele mai lămuritoare pentru întreaga această chestiune de istorie universală găsim la O. Pritsak, Studies in Medieval Eurasian History, Londra, Variorum Reprint, 1981.Comentarii

PAI POATE STRMOSII LUI AU

PAI POATE STRMOSII LUI AU FOST CUMANI ORICUM ,,TINARUL,, O CAM POCESTE

Postat de: Anonymous, 15 Decembrie 2014 |

Ghita Daniel Cristian.

In momentul cand o sa ne putem accepta cu adevarat adevarata istorie si cand vom putea realiza ca nu suntem poporul ales, vom putea cu adevarat sa reincepem sa conturam adevarata fata a Romaniei. Pana atunci o sa ne multumim cu traitul in umbra fantomelor trecutului.

Postat de: Anonymous, 13 Octombrie 2014 |

Misuna pe aici un hungur

care vrea sa ne explice ca s-au inversat polii.
Hai sa te lamuresc hungure: romanii erau si la sud si la nord pana pe la Cernauti. Altfel n-am fi vorbit toti aceeasi limba. Si au venit pe aici si cumanii si bulgarii si tatarii si voi si alti multi. Dar noi am cam ramas aceiasi si semanam cu aia de pe columna.
Voua vi se spune hunguri pentru ca ati venit taman din mongolia. In afara de prapaditii aia de secui pe care i-ati invatat voi hungureste, nimeni nu va mai vorbeste limba. Si pentru asta nu mai ai nevoie de dovezi istorice.

Postat de: Anonymous, 19 Septembrie 2014 |

teorii nationaliste

Hai lasa teoriile astea nationaliste scrise pe genunchi si la comanda politica de niste asa- zisi " istorici ".
Vezi ca toate teoriile alea invatate in scoala comunista cu " teoria continuitatii" origine daco-romana ( ca sa nu zic ca ne tragem din Traian si Decebal??? ) au picat deja. Sunt si au fost istorici nu numai straini ci si romani care le-au demontat. Asa zisa " Istorie " scrisa la comanda politica nu se leaga de restul Istoriei Europene, nu mai tine minciuna. E cazul sa se scrie adevarul........

Postat de: Anonymous, 28 Septembrie 2014 |

Pe bune?!

Ceea ce tu numesti "teorii nationaliste" sunt de fapt realitati istorice care nu "au picat deja".Iar acei istorici care se ocupa cu demontatul sunt fie unguri, fie un Lucian Boia,Neagu Djuvara sau Zoe Petre.Cunoscand demontatorii,si ce alte specimene mai misca prin domeniul asta,tot mai vorbim de "istorie scrisa la comanda politica"?Si din partea cui? :))

Postat de: Anonymous, 13 Octombrie 2014 |

secuiu

daca cumanii erau numiti 'Neugarii' in sursele papale si unguresti pe la sfarsitul secolului 13, e cam logica ca 'Negru-Voda' a fost neugar adica cuman.
altfel cumanii mai erau numiti o parte si 'negrii', deci 'cumani negri' care n-are de facut nimic cu culoarea pielii. [Kara-Kun si mai este si ceva 'Kara-Bogdania]

Postat de: Anonymous, 13 Iulie 2014 |

In limba turca , fiindca ei

In limba turca , fiindca ei cumanii erau turci , kara inseamna si nord , nordic ...

Postat de: Anonymous, 26 Iulie 2014 |

Deruta cu orice pretz!

Niste oameni care nu stiu sa cuantizeze afirmatii, sunt niste diversionisti colorati ca paunul, gata sa afirme orice pentru putine valuri in cada din baie. Ce inseamna "stramosi"? Ce inseamna "nostri"? Nimic din ceea ce viseaza ei. Sunt stramosii lui Djuvara Aromani? Pai nu prea - cam unul din 16 poate sunt. Si cu "stramosii" lui Negru Voda, dupa ce Cumanii se amestecau cu Valahii de cateva secole, cam cat de Cumani erau? Ce rusine, atata superficialitate!

Postat de: Anonymous, 02 Iulie 2014 |

Problema a identitați a poporului Român

Dar fara suparare -toții romani susțin o teorie care are o bază subiectiva cu obiectivitate foarte minimâ care nu reflecta decât următorul.
Istoria Românie este piesa pierdită din pazzelul istoriei europene ,Pt ca piesa de pazzel pe care romani vor sa baga in imaginea europeană nu-i compatibil .
Si compatibilitatea nu se crează in 95 de ani, mai ales ca vă mândriț (teoretic) cu o istorie de peste 2000 de ani !!!
Cu o lipsa de 800 ani fără nici o dovada obiectiva ,că ați existat sub orice forma ,care poate elucida problema voastră de identitate istorică ,cu o continuitate fără întrerupere ,cu dovezi obiective .
Exemple- literatura dacica ,transformarea limbajului dac in latina din ,latina pe panslava
- manuscrisele a acestui popor antic cu o cultura atăt de dezvoltată in plus bisericile minim de1100 de ani
-abecedarul dacilor ,nu cea greceasca -a voastră cum a scris Zamolxe
-dovez dintre secolele al III. e.n si al XII e.n cărți manuscrise obeliscuri ,biserici ,statui ,orașe orice care poate duce la dovedire ca aveți o legătura cu daci !

Sau interviul ui I.C.Bratianu editat in ziarul The New York Times in 1927 despre origine romanilor e minciuna ? si aceasta minciuna e confirmat domnul AlexandruVaida Voevod in ziarul Le Figaro la Paris

Va mai amintiți de dialogul jenant între Iliescu si (contemporanul) omologul Turc ,la subiectul războiul între turci si romani ??!
Nu?!
Mai căutatii in arhiva si sa nu vâ fie Rușine sa citiți

Postat de: Anonymous, 02 Iulie 2014 |

Esti roman???

Ce naiba scrii acolo, ca nu inteleg nimic!!! Sa nu mai vorbim de gramataica....

Postat de: Anonymous, 24 Ianuarie 2015 |

Oare?

Eu zic ca trebuie ca tu sa ii citesti pe Anonymus si pe Simon de Keza si desigur si pe Nestor din Kiev. Apoi sa citesti si ceva despre ceva descoperiri arheologice si dupa aia mai vorbim.

Postat de: Anonymous, 13 Octombrie 2014 |

Complexele de identitate care vor sa fie proiectate, de unii!

"Mai căutatii in arhiva si sa nu vâ fie Rușine sa citiți"

Se intreaba omul cat de ingusti la minte pot fi acesti propagandisti care cauta cu orice pret sa se dea mari si sa injoseasca pe romani. Ca si cand ce nu este scris de catolici nu poate sa existe. Nu va fie rusine sa GANDITI este singura replica posibila.

Postat de: Anonymous, 03 Iulie 2014 |

intrebare

Acum sincer...pe dacii care au locuit pamanturile astea au venit romanii si i-au exterminat...dupa aceea, pe romanii ramasi aici au venit cumanii si i-au exterminat iar noi suntem de origina mongolo-turco-ugro-finica.Hai ba ce dracu! Toate tarile de astazi din europa au fost invadate de alte sute de popoare care au participat mai mult sau mai putin la ceea ce se vede astazi. Dar francezii sun la origine gali. Elvetieni celti, albanezii iliri. Pai acum daca vizigotii au intrat peste noi, asta inseamna ca Stefan cel Mare are sange de vizigot in el? Romanii au stat o suta si ceva de ani, cumanii la fel si au reusit sa distruga populatie cu o vechime de mii de ani? Si nici romanii, nici cumanii nu au invadat complet teritoriul romanesc de azi. Fiecare popor care a intrat pe aiaci a participat cu cate ceva la stadiul in care ne aflam azi. Dar acum X ani un barbat daco-get si cu o femeie daco-geta este mai mult ca sigur sa fi pus bazele celui ce a scris aceste randuri. Ca in sange mai am si adn, roman, cumanic, vizigot sau turces...ok. Dar o mama daca si un tata dac acum trei mii de ani. Este pur si simplu o parere.

Postat de: Anonymous, 26 Februarie 2014 |

origini

originea limbii romane e de cautat la acei locuitori ai acestor pamanturi ce se aflau aici inainte de venirea dacilor respectiv a getilor. Acea populatie autohtona vorbea o limba latina primitiva dar vorbea limba pe care romanii, urmasi ai celor cateva triburi de latini veniti de pe Dunarea mijlocie si stabiliti pe valea Tibrului, au dezvoltat-o si au facut din ea o limba culta . Peste acei autohtoni de care vorbescau venit dacii, partial romanii si apoi o droaie de neamuri care au stat pe ici, pe colo citeva zeci de ani si apoi au plecat dar si neamuri precum cumanii si pecenegii care au venit si nu au mai plecat, sau contopit cu masa autohtona Nici acesti cumani si pecenegi nu s-au asezat in tot teritoriul de limba romana , vezi fizionomiile celor de pe langa Deva, a celor din baragan, a celor din maramures si a celor din bucovina.

Postat de: Anonymous, 06 Aprilie 2014 |

fidias

Ce ma intriga e cum au ajuns cumanii voievozi acceptati de populatia sedentara, presupus daco-romana ? Adica bastinasii erau un fel de "caprioare" prin codri, in asteptarea unui pastor. Trebue sa fi fost niscaiva batalii. Ma mai intriga o afirmatie: "limba daco-romana" ! Care limba, care scriere ? S-a pastrat ceva ? Sau, "poporul roman"! Care popor, in conditiile in care romanii de azi mai seamana cu cei de acum 2000 de ani in proportie de 1%. „Este întotdeauna periculos a se confunda patriotismul, care e o virtute, cu istoria, care e o ştiinţă”. Concluzia mea, pana acum, este ca acei care s-au impus de alungul istoriei au fost cei care au avut in spate civilizatii - cu scriere, limba si cultura. Pe cand dacii nostri, traiau prin paduri in case de lemn, in comuniune totala cu natura, si care habar nu aveau sa scrie sau sa ridice ceva durabil. Exact ca si astazi, fara identitate, cu gura cascata la tot ce vine din apus sau rasarit ! :)

Postat de: Anonymous, 07 Februarie 2014 |

lui fidias

mai fidias, bati campii, pune mana si citeste, esti pasta, daca nu s-a pastrat scrierea dacica asta nu inseamna ca nu a existat, in plus revenind la articolul de mai sus, pe teritoriul tarii noastre au existat si populatii de cumani, dar de la cateva mii de oameni pana la a generaliza este mare distanta, de altfel vorbim limba de origine latina unitara, pe tot teritoriul tarii si in zonele care nu au fost provincii romane, ceea ce demonstreaza fara nici un fel de dubiu ca populatia daco-romana a asimilat celelalte populatii.

Postat de: Anonymous, 30 Iunie 2014 |

...

esti cel putin idiot:))
Mai citeste si tu cate ceva despre daci/traci si ai sa vezi ca erau chiar asa.Nu mai pune botul la ce se invata la scoala.

Postat de: Anonymous, 28 Iunie 2014 |

desigur...

...explicatia pentru cele scrise de tine este ca esti ungur !

Postat de: Anonymous, 17 Mai 2014 |

secuiu

mai ar fi ceva interesant;

regele hunilor din sec 6 la Marea Ng se numea Balach sau Blach, care cica era sotul reginei Boarex [Boariz si etc cum ii mai zice numele]

ia acolo chiar astazi traieste un poporas numit kabardino-balkari cara o fii rude cu bulgarii

deci;

balk-ar
bal-an
bal-gar [bulgari nu zic bUlgar ci balgar ori bolgar]
si Blach/Vlach/Valach

nu-mi zicet mie ca naveti nimik cu ''stepa'' cand toti din jur au

doua linkuri;

http://books.google.ro/books?id=jCpncXFzoFgC&pg=PA139&dq=huns+massagetae...

pag 139

http://books.google.ro/books?id=UthPAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=hu#v...

pagina 159 [partea a doua]

http://books.google.ro/books?id=LJRBAAAAcAAJ&pg=PT167&dq=cedrenus+boarex...

pagina 406 la dreapta

prima sursa Malalas a doua Theophanes

Postat de: Anonymous, 30 Ianuarie 2014 |

locuiesc cu germani polonezi si unguri in casa

Vlach(engleza), wlach(poloneza) włoski(adjectivul italian in poloneza), iar extrapoland numele astea sunt date din germana Vlach, care inseamna vorbitor de limba latina. Imi spune prietenul meu cel mai bun polonez, ca a studiat in scoala orginea getilor, stramosii dacilor si implicit ai romanilor, cum pot sa vii tu cu asemenea aberatii cnad wloski ce e similar tu wlach. si exemplele pot continua

Postat de: Anonymous, 01 Iulie 2014 |

cumanii

Puteti vedea ce limba vorbeau cumanii in codex cumanicus 1303. Este limba turca.Cate cuvinte avem noi de la turci sau cumani/ Doua trei..Deci or fi fost conducatorii neam cumanic dar poporul nu. daca-roman majoritar.

Postat de: Anonymous, 09 Ianuarie 2014 |

cuvinte cumane

iata cuvinte de origine Cumana: tavan, dulap, dusumea, fes, sageac, ibric, ceaun, ilic, ciurciuvea, cazma, Tele-orman, Vaslui, Covurlui,..........mai vrei? pune mana si mai citeste si ai sa mai gasesti....

Postat de: Anonymous, 28 Septembrie 2014 |

suntem cumani sau ROMANI ?

Ceea ce mi se pare curios, iar acest "guru" scos la inaintare de strainii postdecembristi care ne conduc acum, acest amator Neagu Djuvara, ei bine, el tot ne spune ca suntem cumani sau sirieni (vezi o parte din soldatii legiunilor romane cantonate in Dacia), dar nu ne explica clar, coerent, convingator CUM se face ca dupa 800 de ani de la invazia "strabunilor" nostrii cumani (si pecenegi), NOI vorbim o limba LATINA ?!?!? Cumanii si pecenegii erau de neam turcic, iar in limba romana sunt foarte putine cuvinte turcesti, ele fiind cuprinse in acele 4 procente, alaturi de germana, maghiara, armeana, etc. Se stie ca 80 % din cuvintele limbii romane sunt de origine latina, 16 % de origine slava, iar 4 %, asa cum am scris deja, de alte origini. CUM se poati aiasta, nea Djuvara ?

Postat de: Anonymous, 11 Martie 2014 |

Ne invartim in cerc...luati

Ne invartim in cerc...luati prea mult in considerare aspectul etimologic....probabil ca unii o sa caute in daca ,geta etimologia cuvantului avion....todeauna o civilizatie superioara este dominanta uneia inferioara si avem dovezi in istorie Americile,Australia,Africa....cumani erau inferiori ca si civilizatie Europei unde schimburile culturale erau mult mai accentuate fata de stepa Nord Pontica....istoria are mai multe ramuri de cercetare decat etimologia si arheologia...de ce nu i a nimeni in seama genetica.......

Postat de: Anonymous, 13 Decembrie 2014 |

http://www.gandul.info/politica/razvan-theodorescu-fost-ministru

... Ca sa nu uite si domnia sa, R. Theodorescu, ca pana la a ajunge la "barbarismele" cu care trateaza istoria acestui popor mai intai trebuie sa stearga si pe jos cu demnitatea lui! Tehnica clara si binecunoscuta a unei "puteri", care inca incerca sa-si tina capul la suprafata apei.
Oricum, patrimoniul nostru cultural e cam asa privit de un fost Ministru al Culturii:
"S-a vorbit foarte mult despre Roşia Montană şi UNESCO. Este una dintre cele mai mari prostii, un monument intră pe lista UNESCO atunci când este unic în lumea peisajelor. Roşia Montană este unic doar pentru noi. Deci, onorată comisie, când auziţi de Roşia Montană pe lista UNESCO, râdeţi şi mergeţi mai departe", a declarat Theodorescu, în cadrul audierilor din comisia specială pentru proiectul Roşia Montană."
Cu link-ul de mai sus veti vedea parerea dansului despre Istoria noastra (si dovezile de care dispunem pentru a demonstra lumii cine suntem)...
Cand un istoric trateaza astfel istoria unui popor ori il uraste, ori nu e roman!

Postat de: Anonymous, 11 Decembrie 2013 |

Doar o parte...

a acelor locuitori poate fi de origine cumană, anume acea parte a boierimii care erau cumani. ”Talpa” tot traco-daco-romană era, deoarece o limbă atât de unitară precum cea română, care NU se învăța în școli, dar care s-a perpetuat atât de mult timp, pe cale orală... spune multe... Părerea mea!

Postat de: Anonymous, 10 Decembrie 2013 |

Ce urmariti?

De ceva vreme vad ca Historia arata harti din timpul cand Ungaria stapanea Transilvania si evita oerioadele si hartile cand Transilavia era independenta Parca ar dori sa imprime in constientul cititorilor ca asa a fost dintodeauna. De ce, domnilor?

Postat de: Anonymous, 10 Decembrie 2013 |

Etnicitatea Romanilor

Noi suntem "Romani". A fi roman a devenit o conditie etnica, initial a fost o conditie politica, "cetatean roman"(Constitutiile Antoniniene), vorbitori de latina , limba universala in imperiu, am spune in termeni politologici actuali o "natiune politica"alcatuita dintr-un mozaic etnic. Se cunosc zonele din imepriu din care au provenit colonistii, plus armata si compunerea ei, din care au ramas in teritoriu veteranii improprietariti, si desigur autohtoni daci.Important, suntem o populatie agrara, stabila in jurul unor terenuri cultivate, cu regim de proprietate personala , mai insemneaza si o populatie raspandita in asesari rurale mici, relativ distantate intr-un areal larg,impadurit. Orasele romane au fost ruralizate dupa retragerea imperiului in sudul Dunarii, si complet distruse de huni. O asemenea populatie nu creaza un stat, statul nostru era Imperiul Romnan, inca prezent prin avanposturi la nordul Dunarii. Ideea de stat atunci era Imperiul Roman.
Am intrat sub dominatia nominala a gotilor.Toate puterile barbare care s-au succedat, organizate tribal, n-au creat state teritoriale, au fost puteri militare controland areale extinse, cu geometrie variabila, nu ocupand areale extinse si organizand teritorii precum imperiul, o civilizatie urbana.Este de imaginat ca retragerea romana in sudul Dunarii, strategica, n-a fost crezuta ca definitiva. Regatele barbare s-au succedat, s-au desfiintat unele pe altele, au disparut. Societatea romana, enclavata intre barbari, fara aparat de stat, a decazut, in sensul ca s-a ruralizat. Avem documente arheologice. Nu avem documente scrise, istoriile vremii nu se ocupa de tarani. In Europa TOATE STATELE MEDIEVALE au fost edificate de barbari nu de autohtonii romanizati, Exemplar opera francilor in Galia, fondatorii Imperiului Frank Carolingian, din care s-au conturat apoi Franta si Germania. Pentru noi a fost important regatul Avaro-Slav, cu ponedere in Panonia, care a controlat Transilvania si peste munti, prin slavi, federati ai avarilor, care au lasat in urma si populatie agropastorala dar si o elita militara, si institutia de "voivod".Ungurii , dupa infringerea catastrofala de la Lechfeld s-au organizat in stat medieval, dupa model frank, si au ocupat treptat in vre-o 200 de ani Transilvania (sare si aur), pe care au organizat-o in 7 comitate regale. Pecenegii care au dominat estul si sudul Carpatilor cu infiltrare in S Transilvaniei,refugiatri ion sudul Dunarii, ne-au lasat populatie si cuvintul alternativ la "pastor" si anume "cioban" , au fost urmati de cumani, zdrobiti de mongoli,si refugiati in Ungaria, apoi in sudul Dunarii, apoi din nou in Ungaria. Cumanilor , o populatie de calareti foarte eficinti in lupta, dupa retragerea mongolilor,au format cavalerie in aparatul militar al ungurilor, sefii fiind asimilati la nobilimea ungara, au actionat in spatiul de granita (romanesc) in numele regelui Ungariei precum slavii in numele avarilor, indeplinind functii militare de tip feudal. Nici una din aceste populatii n-a fost masiv prezenta in acest spatiu. Au au avut conditie de sefi militari, exercitind autoritate in mandatul avarilor apoi al regelui ungurilor.In sinteza avem un strat aristocratic slav si unul turanic,*(final unul ungaric). Populatia de rind a fost absorbita de romani. Regele Ungurilor a fost suzeran al teritoriilor extracarpatice. Organizarea arpadiana a tinut cont de realitatea locala. Romanii au avut propia organizare militar politica, cneziate-voivodate si districte romanesti in cadrul suveranitatii arpadiene sau suzeranitatii arpadiene peste munti. Am inceput sa pierdem teren sub angevini din cauza religiei "schismatice". Tara romaneasca sau Valahia (cuvint germanic pentru populatii latine) s-a organizat intr-un moment de criza dupa invazia mongola, plauzibil prin extensia puterii militare a Ducelui de Fagaras, "Tara romaneasc". Ducele Negru, ( "cuman negru"), cu aparatul; sau militara cumano-romano-slav, au repreztentat in aceasta ecuatie un corp de cavalerie, foarte buna, nu o populatie, a adunat formatiunile din sud sub comanda sa, cel mai probabil consensual, fiind ales "mare voivod", functia de voivod era in primul rand militara, cum mai tarziu a procedat Drag ( de origine slav) in Mldova in mandatul regelui Ungariei.
Deci nu avem problema de a "fi cumani". Suntem romani, cu slavi si cumani cu tot. Pentru mai pu'in informati in latina medievala si ungureste cumanilor li se spunea "besseni" plus escu = Basescu, actualul nostru "sef de stat"... Avem toti la indemina un arbore genealogic pentru a sti din ce neamuri ne tragem ? Nici nu avem nevoie, suntem romani. Dr.Mihai Man

Postat de: Anonymous, 01 Iulie 2013 |

Szekler

Domnule Dr, Mihai Man, am observat o greseala . Comanilor ungurii le spun KUNOK, cuman = kun. In schimb pecenegilor le spun BESSENYŐk, peceneag = bessenyő ...

Numai bine.

Postat de: Anonymous, 02 Iulie 2014 |

mama ei de treaba

de ce,limba noastra,are cateva,cuvinte,imprumutate de la,turcii Anatolieni?De ce nu avem,macar un obicei de origine turanica,in folclorul romanesc?De ce nabi,nu ne potrivim,la ADN cu turcii?De ce,fizionomia,noastra e distincta de cea turanica?De ce,lumea ne stia ca valahi si nu ca si cumani?De ce,apar tot felul de teorii conspirative asupra originii noastre?Am fost vasalii multor Imperii si Regate,dar asta,nu a reusit sa distruga poporul asta.Ce oameni,sa vi la 97 de ani sa susti niste,baliverne,iar prostimea sa te i-a drept mare SAVANT,cand tu esti,venit dupa 90,impins de servicii secrete,ptr a dezorieta poporul.Daca era un adevarat istoric,corect si echidistant,nu ar fi fost menbru PNL si cred si mason pe langa...Luati si mancati cu lopata cacat de la toti,infiltratii cu lógica trasa par!!!Rusinos,dragi concetateni!!!!

Postat de: Anonymous, 21 Mai 2013 |

Virgule

Domnule, mata zvarli virgulele in text cu mistria, nu alta. Halandala. Cine nu stie a vorbi si scrie corect romaneste nu ar trebui sa aiba indrazneala a vorbi despre istoria romanilor.

Postat de: Anonymous, 17 Mai 2014 |

hihi

Pentru ca ati fost foarte putini la inceput Domnule.Dupa aia v-ati inmultit pe aici. Pentru ca obiceiurile voastre si tinutul poluar seaman mai mult cu Albanezii. Uitati-va la un port popular stravechi din Tara Maramuresului si la unul din Albania. Si o sa vedeti de unde provine...

Postat de: Anonymous, 01 Martie 2014 |

hihi - ma, tu esti ungur ! sau poate chiar cazarul theodorescu ?

eram "putini", dar voi cati erati, ma ? Anonimul scrise ca erati juma de milion, insa logica si istorii au coborat numarul la 50.000 (cel mai credibil) sau chiar 250.000 (inca neverosimil !) Din cei 50.000 ajunseserati 16 milioane in 1100 ani. Este asta posibil ? NU ! Specialistii unguri afirmau la cumpana dintre secolele XIX si XX ca NUMAI 5 % dintre actualii unguri descind din invadatorii asiatici moghiori. Cu alte cuvinte, restul sunt autohtoni sau alti migratori...maghiarizati. Sa mai stii tu ca in acest colt de lume erau NUMAI 3 familii de pamanteni : grecii, tracii si ilirii (albanezii sunt cei care mai pastreaza inca vorba si portul strabunilor lor). TOATE aceste popoare erau INFRATITE intre ele, vorbind limbi foarte apropiate. Da, deci tracii (dacii si getii) erau inruditi cu ilirii. Voi stiti cu cine sunteti inruditi ? NU ! Va dau eu o directie : mongolii si turcii. Si-ti mai pun o intrebare, mai dAsteptule : erau popoarele europene MULTE.."la inceput" sau putine ? Se spune ca in Dacia lui Burebista traiau cca. 1 milion de oameni, putind forma o armata de 200.000 soldati care inspaimanta si Roma. Stii cati oameni traiau in Imperiul roman acum 2000 de ani ? Circa 10 milioane...azi suntem peste 380 milioane europeni. Nu-i asa ca noi, europenii, eram...putini ? Ati venit voi si v-ati inmultit ca soarecii in corturi..p'aici, dar stii sa dai cu IGNORANTA-ti in noi.

Postat de: Anonymous, 11 Martie 2014 |

bravo !

Imi place raspunsul... daca ar fi mai multi care sa raspunda in acest fel ungurilor (care in treacat fie spus sunt de fapt romani maghiarizati, dar care au uitat originea romana..) nu ar mai fi atat de aroganti. felicitari.

Postat de: Anonymous, 17 Mai 2014 |

Ce-ai cu biata limba romana?

Mai anonimule (cu tot cu "mama ei de treaba"). Ce, Doamne iarta-ma, ai cu virgulele alea, de le-ai imprastiat prin text de zici ca ai tras cu pusca cu alice? Ce ai cu majusculele - bietele de ele - cu pluralul, cu articolul hotarat, ce ti-au facut si de ce le urasti in halul asta? Ce ti-a facut limba romana, saraca de ea, de o schingiuiesti mai rau decat l-au schingiuit... "turanicii" aia de turci pe Ioan Voda cel Cumplit, cand l-au sfasiat, legandul de caii aia de l-au rupt in bucati?

Postat de: Anonymous, 15 Noiembrie 2013 |

Bine spus

Felicitari. Asa i-as fi zis si eu. Totusi, ati comis-o si dumneavoastra: "legandul"?
Neatentie, sunt sigur. Orice-ar fi, avem o limba grea. Nu credeti?

Postat de: Anonymous, 17 Mai 2014 |

Exista o explicatie!!!

Nu a gasit tasta space...

Postat de: Anonymous, 20 Martie 2014 |

dacul.

Asta era problema....virgulele...da ce era sa zica si omul???

Postat de: Anonymous, 06 Februarie 2014 |

Basar-aba

Romanii sa-i multumeasca Domnitorului Basarab (Basar-Aba) Cumanul ca le-a intemeiat tara, ca altfel ar fi vorbit romanii din ziua de azi limba maghiara.

Postat de: Anonymous, 09 Aprilie 2013 |

numele Basarab

Atata timp cat nu veniti cu un dctionar cumano-rus, cumano-latin sau cumano-cu ceva vreo alta limba, speculati a proasta multi diversionisti asupra diverselor toponime valahe ca fiind cumane. Voi stiti care era numele antic (dupa Strabon) al raului Jiu? Va spun eu ... Rhabon! Avansez si eu o ipoteza asupra originii numelui Basarab, bazandu-ma pe informatia istoricului roman de origine elena amintit adineauri. Basa inseamna "de jos", baza. La fel ca in latina si franceza. Rab vine de la denumirea dacica a Jiului, Rhabon. Deci Basarab ar putea sa semnifice de la Jiul de jos, din tinuturile joase (de campie, din avalul acestui rau) ale Jiului. Adica originea acestei familii nobiliare. Dar de unde anume, mai exact? Din Craiova; Craiova inseamna in traducere din slavona (Kraliova) cetatea craiului, craiul fiind regele la slavi. E plauzibil, daca ne gandim ca dinastia Basarab a avut doua ramuri Dan si Draculea (Dracula). Draculestii isi aveau cetatea de scaun la Curtea de Arges, apoi la Targoviste, iar Danestii la Craiova, care-i chiar pe malul Jiului. Iar in limba cumana tata se spune ata sau ataman ca in mai toate limbile turce; aba e tata in evreieste stimate Basar-aba. Vezi rugaciunea Tatal nostru in limba cumana pe wikipedia si o sa te convingi. Iar bezii erau un neam trac din Misia (Bulgaria de azi) mentionat de istoricii antici eleni si romani, centrul lor fiind Bessapara (ia vezi unde-i localizat pe harta Bulgariei). Toate speculatiile-s posibile doeoarece istoricii tac ca porcii in porumb si nu prezinta informatiile pe care le detin sau nu-s lasati s-o faca.

Postat de: Anonymous, 05 Februarie 2014 |

Thocomer=Daco Mer. Era fiul

Thocomer=Daco Mer. Era fiul mamei Dacia. Th=d. Basarab: bas=bes.Limba Besă era una din cele 4 limbi în care se slujea în Sinai. Rabi, rabuni=învățător. Basa Rab=Învățatul, învățătorul, besilor. Voievodul era și vlădică.

Postat de: Anonymous, 08 Februarie 2013 |

ADEVARUL

ce pot sa spun este un singur lucru.....fiecare dintre voi trebuie sa cerceteze singur cu mare atentie istoria universala,antica etc...si cu siguranta va descoperi propriile adevaruri...eu le-am descoperit pe ale mele fara sa i-au in calcul ce spune un istoric sau altul ci pur si simplu ce rezulta logic din 2 constante ca la matematica.....iar adevarul este de-a dreptul incredibil demn de un film sf,dar asta este adevarul meu si nu pretind sa-l creada nimeni....acesta este rezultatul ecuatiei numita istorie la care am ajuns eu: suntem un popor nobil plin de eroi care in decursul a mii de ani am supus si ingenuncheat aproape intreaga lume cunoscuta la vremea aceea,iar centrul si originea acestui popor primordial il plaseaza aici intre dunare,carpati si marea neagra....tot aici sunt plasati si acei zei primordiali care au venit din ceruri si au civilizat pamantul...poate chiar proprii nostri creatori,iar locul lor de aterizare este prezentat de greci undeva in nordul indepartat al hiperboreei,curios ca in nordul romaniei avem singurul multe intr-o forma aproape perfecta de piramida si care este singurul de acelt fel pe acel meridian pe care trece pana la polul nord...deci in directia spre polul nord nu mai exista altul ca el...chiar si mai la nord de noi....in fine....avem o multime de eroi ca alaric care a ingenuncheat neinvinsa roma,dinastia basarabilor cu toti conducatorii ei....care a fost singura care a reusit sa opreasca marea invazie mongola in europa,oprind inaintarea hanatului hoardei de aur care era condus de nepotii si stranepotii lui ghenghis han....si culmea toti acesti eroi s-au nascut aici alaric in delta dunarii mai exact in insula peuce,basarabii la fel toti de la primul la ultimul...iar noi spunem ca sunt straini unul de origine gotica iar ceilalti cumana....a dracului sa fiu eu nu cumva si decebal sau burebista erau persani sau indieni dupa noile descoperiri....mi se pare o nesimtire porceasca pt cei care afirma asa ceva....asta e adevarul la care am ajuns eu.....nu am dat date exacte de locuri,nume si ani....pt ca ar trebui sa reproduc si sa rescriu pagini intregi si nu asta e scopul meu...ADEVARUL ESTE FOARTE ALUNECOS SI GREU DE GASIT,IMBRACAND 1000 DE FETE.....DAR NU IMPOSIBIL DE GASIT...eu sincer cred ca l-am gasit pt ca este 100% imposibil ca in orice colt al acestei europe sau asii sa existe marturii,documente,scrieri si dovezi ale unui popor stravechi care candva a trecut pe acolo si care avea aceeasi origine,acelasi loc de plecare,aceeasi zei,aceeasi limba in aproape toate scrierile si dovezile...e chiar imposibil asta!!!!!!!! si totusi noi inca mai orbecaium prin intuneric....CAND EI AVEAU LUMINA DE ACUM MII DE ANI!!!

Postat de: Anonymous, 26 Septembrie 2012 |

Adevar

Adevarul este ceva exterior bibilicii tale. Ce ai tu in tartacuta este o credinta, iar credinta nu este neaparat adevar. In rest, nu ar fi o pierdere de vreme daca ai reusi sa inveti sa scrii corect in limba romana. Poate atunci ai fi mai credibil. Spor la treaba!

Postat de: Anonymous, 17 Mai 2014 |

De acord - trebuie sa discutam!

Te rog sa ma contactezi la westland.towers@yahoo.ca
Multumesc de publicarea opiniei este si rezultatul cercetarilor mele.

Postat de: Anonymous, 21 Martie 2013 |

Asta este si convingerea mea

Te rog sa ma contactezi la email: westland.towers@yahoo.ca

Postat de: Anonymous, 21 Martie 2013 |

preot crestin ortodox

degeaba facem atatea comentarii pe seama originii noastre!fiind o tara la rascruce de drumuri,e clar ca avem un adn mixt.vorbeam cu un deputat acum ceva timp,amet aledin de la udttmr,si imi spunea ca a avut o discutie cu fostul presedinte emil constantinescu,ce i a marturisit faptul ca bunicul sau pe linie materna era tatar!asa ca realitatea asta este:avem in sangele nostru mixtura tuturor popoarelor ce au poposit prin spatiul carpato danubiano pontic.

Postat de: Anonymous, 31 August 2012 |

Sînteți repetenții istoriei!

Theodorescule, ești un naiv! Dacă vrei să-ți dovedești spusele plătește teste genetice pentru toți românii, altfel agață pixul în cui că mănînci căcat.

Postat de: Anonymous, 09 August 2012 |

istorie

d-lor,pe scurt si in mod cert ADN-ul cuman se afla in poporul roman iar eu cunoscind f.b limba turca va itreb de ce va este rusine cu originea turcica ? NE MUTLU TURKUM DIYENE! in traducere: ce fericit sint ca sint turk.

Postat de: Anonymous, 05 Aprilie 2012 |

da' de ce?

sa fii sanatos k esti turc, sa fii sanatos k esti fericit k esti turc ! esti sigur k esti turc? si asta inseamna k suntam turci cu totii? da' de ce trebuie sa ne inkinam impunerii k ''TREBUIE SA ACEPTAM'' k suntem altceva decat ceea ce suntem? in urma cu ceva timp trebuia sa acceptam k suntem romani (de la Roma) sau bulgari sau unguri sau orice altceva. nu putini erau (si inca mai sunt) care pretideau k TREBUIE sa acceptam k noi , dafapt , nici macar NU SUNTEM! ei bne uite k S U N T E M !!! si suntem ceea ce vrem sa fim. iar mostenirea noastra antica (fie ea dacica, getica sau tracica sau -poate- kiar hiperboreana, de ce nu?) pe care s-au grefat in timp elemente ale altor culturi, nu ne-o va putea fura nimeni oricat ''rahat'' (turcesc, desigur) vor mesteca veneticii cu sange clocotind e antiromanism. am fost suntem si vom continua sa fim !...kiar si k un nod in gatul celor ce nu ne accepta existenta. .......... a propos. lansez si eu o intrebare : nu vi se pare k antisemitismul a devenit cam desuet, aproape inexistent si k a fost inlocuit in forta de antiromanism? si macar daca am fi kiar noi de vina. din pacate tot ce vine din Romania, kiar daca nu este asa, este identificat k fiind romanesc. si atunci cine sa fie de vina? romanii, bineinteles ! la cat de dese si de fatise au devenit manifestarile antiromanesti, ma intreb si eu k tot omul : oare ce or pazi ''organismele internationale'' ? ....... si inca o intrebare, daca imi este permis. oare cati dintre ''ungurii'' din Romania sunt, defapt, romani maghiarizati? si cati dintre ''ungurii'' din Ungaria sunt romani sau slavi sau germanici sau orice altceva, magiarizati? la fel si in cazul bulgarilor, sarbilor, ucrainenilor, rusilor, etc. asta pentru k se tot vorbeste despre origini etnice ...sau genetice

Postat de: Anonymous, 30 Iunie 2012 |

Publică un comentariu nou

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Credeţi că achitarea lui Corneliu Zelea Codreanu în 1925 a fost justă?
Te abonezi la Historia şi câştigi
Aboneaza-te la NEWSLETTER
 

 HISTORIA, Nr. 156, Ianuarie 2015

HISTORIA, Nr. 156, Ianuarie 2015 -
14 Ianuarie 2015

La cumpăna dintre anii 1944-1945, Germania se lupta pentru supravieţuire. Rămas fidel concepţiilor sale, Hitler a lansat o ofensivă de mari proporţii pe Frontul de Vest (bătălia din Ardeni) la 16 decembrie 1944. Aliaţii occidentali au fost complet luaţi prin surprindere de amploarea atacului; serviciile de informaţii erau convinse că armata germană nu mai e capabilă să pună laolaltă suficiente forţe. Vedeţi mai multe detalii
Realitatea.net

Popular content
Soluţie implementată de Tremend
SATI